Kontakt Mapa Vedenie školy Učitelia Uznané kredity Neped. zamestnanci Triedy Žiaci Kalendár Štatistika eLearning Verzia pre mobily

 • Európsky deň jazykov

  Z iniciatívy Rady Európy sa každoročne 26.september oslavuje ako Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť všetkých Európanov, aby sa učili viac jazykov, pretože jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia. V našej škole sa pri tejto príležitosti konajú viaceré zaujímavé podujatia, ktoré sú zároveň súčasťou našich aktivít v rámci projektu EUROSCOLA.

 • COMENIUS MOBILITA na našej škole

  4. mobilita projektu Comenius, po návštevách Anglicka, Belgicka a Poľska, sa niesla v znamení slnečného počasia a milých, príjemných a obohacujúcich aktivít, rozhovorov, diskusií a posedení v kruhu 29 zahraničných účastníkov, našich 22 zainteresovaných študentov, ich obetavých rodín a väčšiny pracovníkov našej školy.

  Pracovný tím učiteľov vedený pani riaditeľkou Mgr. Katarínou Turzovou a našou kolegyňou Ing. Jankou Fulierovou pripravil bohatý program, ktorý začal v utorok popoludní medzinárodným veľtrhom, na ktorom sa každá z krajín mohla pochváliť svojim typickým jedlom. A veru bolo čo ochutnávať!  

  V stredu sa všetci zúčastnení presunuli do reprezentačných priestorov hotela Jeleň, kde sa študenti každej krajiny podelili s ostatnými o ich názory na vzťah štátu k menšinám. Prezentácie študentov zo všetkých 5 krajín boli veľmi podnetné a vzhľadom na posledné udalosti v Belgicku a minulotýždňové referendum o oddelení Škótska od Spojeného kráľovstva aj veľmi aktuálne. 

  Vo štvrtok najskôr anglický, belgický, cyperský a poľský stánok skrášlili našu Business street a pridali nášmu Dňu otvorených dverí aj medzinárodný rozmer a neskôr sa všetky tímy presunuli na večernú prechádzku po Piešťanoch.

  V piatok sme ukázali našim hosťom krásy slovenského hlavného mesta, ktoré im učarovalo a mnohí vyslovili presvedčenie, že sa do Bratislavy a na Slovensko ešte určite vrátia.

  A to nebolo ani zďaleka všetko! Fotky z týchto a všetkých ostatných Comenius podujatí minulého týždňa Vám ponúkame vo fotogalérii...

  Za úspešné zvládnutie náročného a intenzívneho týždňa patrí veľká vďaka najmä našim skvelým študentom za ich pracovné nasadenie, obetavú starostlivosť, pohostinnosť a pozitívnu náladu.  

  A na záver aj pár milých názorov našich zahraničných hostí: "Thank you team Slovakia! Spring Common staff and students are very grateful for your warm welcome and enriched programme." (koordinátorka projektu zo Spojeného kráľovstva Stela Plamenova)

  "Let's hope this project might have contributed a little to a better world. It will leave a lasting expression on all our pupils" (koordinátor projektu z Belgicka Pieter De Geest)

   

 • COMENIUS - partnerská návšteva

  Zaujímavý a podnetný týždeň čaká našich žiakov od 16. do 20. septembra 2014, kedy našu školu navštívia učitelia a žiaci z partnerských krajín multilaterálneho projektu COMENIUS z Anglicka, Belgicka, Poľska a Cypru. Pripravili sme pre nich bohatý program, v rámci ktorého sa uskutoční napríklad medzinárodná študentska konferencia pod názvom MINORITIES IN MASSMEDIA (17.09.2014) alebo Deň otvorených dverí (18.09.2014), kde budeme prezentovať naše aktivity v projektoch celoživotného vzdelávania LEONARDO, COMENIUS a ERASMUS + a taktiež šikovnosť našich žiakov na BUSINESS STREET. Okrem toho chceme našim partnerom priblížiť krásy nášho mesta a regiónu, ukázať im hlavné mesto a počas rôznych workshopov a voľnočasových aktivít pripieť k vzájomnému spoznávaniu sa. Pre našich žiakov je účasť v projekte COMENIUS jedinečnou možnosťou precvičiť si v praxi svoje vedomosti z anglického jazyka, zamyslieť sa nad problémami súčasného sveta, spoznať život v rôznych krajinách Európskej únie a nadviazať nové priateľstvá. Učitelia ocenia vzájomnú výmenu skúseností, ktorá určite po všetkých stránkach obohatí všetkých zúčastnených.

 • eTwinning

  Už aj naša škola je súčasťou eTwinningu

  Spolu s partnerskou školou v Nemecku budeme pracovať na projekte Quality of Life - Work & Life Balance.

  eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

  Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning nám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžeme realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace).

  Viac informácií čoskoro.

 • Euroscola 2015

  Zapojíte sa?

  Program Euroscola je určený študentom stredných škôl vo veku 16 až 18 rokov z členských krajín Európskej únie. Funguje od roku 1990.

  Program Euroscola umožňuje mladým ľuďom vyskúšať si na jeden deň prácu europoslancov v Európskom parlamente v Štrasburgu. Počas pracovného dňa účastníci využívajú svoje jazykové znalosti na dorozumenie sa so svojimi partnermi z členských krajín Európskej únie, pretože svoje názory prezentujú v anglickom alebo francúzskom jazyku.

  Študenti v úvode predstavia svoju školu a región, odkiaľ prichádzajú, čo zabezpečuje väčšiu rozmanitosť a obohatenie kultúrneho dialógu.

  Počas dňa sa študenti zúčastňujú na rozhodovaní prostredníctvom diskusií vo výboroch, rokujú s rovesníkmi z ostatných členských štátov, hlasujú a prijímajú rozhodnutia na rôzne európske témy, ako napr. ochrana životného prostredia, nezamestnanosť a pod.  

  Ciele programu

  Európsky parlament vytvoril program Euroscola s tromi základnými cieľmi. Prvým je oboznámiť európsku mládež s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie, ktorej poslanci sú volení vo všeobecných priamych voľbách, a priblížiť im rozhodovací proces v rámci EÚ.

  Druhým je umožniť účastníkom, aby na vlastnej koži zažili komunitárnu Európu a aby mali možnosť na zasadnutiach spolu s inými mladými ľuďmi z ďalších členských štátov EÚ vymieňať si názory o práci európskych rozmerov, o záležitostiach, ktoré ich zaujímajú (nezamestnanosť, ochrana životného prostredia, rasizmus a pod.).

  Tretím cieľom je zdôrazniť dôležitosť ovládania cudzích jazykov v zjednotenej Európe.

  Zapojiť sa do súťaže je možné tak, že študenti školy usporiadajú podujatie, ktorého cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch,  o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Dôležité je, aby to bola oblasť, ktorú môžu ovplyvniť rozhodnutia Európskeho parlamentu.

  Druh usporiadaného podujatia závisí iba od výberu školy a nie je nijako obmedzený, musí však obsahovať prvok diskusie. Môže to byť napr. prezentácia spojená s diskusiou, prednáška v spojení s diskusiou, workshop a iné.. Na podujatie môžu školy pozvať ako prednášajúcich aj externých hostí, napr. poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov regionálnej samosprávy, štátnej správy, univerzít, odborníkov na danú tému a pod.

  Z usporiadaného podujatia škola vyhotoví písomnú správu (dokumentáciu je potrebné dodať v tlačenej podobe, nie na CD/DVD.) Správa má obsahovať aspoň program, správu o diskusii, závery a prezenčnú listinu/prezenčné listiny, pokiaľ bolo podujatí viac. Správu môžu vyhotoviť aj študenti, ale je potrebné, aby bola podpísaná aj pedagógom.

  Okruhy možných tém:  

  • Európska únia - to sme my tu a teraz
  • EÚ/EP a digitálna agenda
  • Čo/Koľko by nás stálo, keby nebola vznikla Európska únia?
  • Nízka účasť vo voľbách do EP na Slovensku
  • Európsky rok rozvoja 2015

   

   

 • Online učebnica ekonómie

  V novom školskom roku budeme v 4.A pracovať s online učebnicou.

  Výhodou Online učebnice je možnosť:

  • získať základný ekonomický rozhľad,
  • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo,
  • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
  • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia,
  • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu,
  • získať po splnení všetkých podmienok certifikát za úspešne absolvovanie Online učebnice ekonómie.

   

  Postupne sa oboznámime s 15 kapitolami:

  1. kapitola - Čo je ekonómia?
  2. kapitola - Systém slobodného podnikania
  3. kapitola - Dopyt
  4. kapitola - Ponuka
  5. kapitola - Trhová rovnováha
  6. kapitola - Spotrebitelia, sporitelia, investori
  7. kapitola - Podnikanie v trhovej ekonomike
  8. kapitola - Financovanie podniku
  9. kapitola - Výroba a produktivita
  10. kapitola - Pracovná sila
  11. kapitola - Ako si firmy konkurujú
  12. kapitola - Úloha vlády
  13. kapitola - Peniaze a finančné inštitúcie
  14. kapitola - Ekonomická stabilita
  15. kapitola - Medzinárodné vzťahy 
 • Generácia €uro

  V tomto školskom roku sa opäť zúčastníme súťaže Generácia €uro.

  Táto medzinárodná súťaž je určená všetkým stredoškolákom, ktorých baví ekonómia a ktorí by sa chceli dozvedieť viac o menovej politike. Na víťazov čakajú ceny i príležitosť zúčastniť sa na finálnom odovzdávaní cien v Európskej centrálnej banke vo Frankfurte nad Mohanom.

 • Začíname nový škoský rok!

  V utorok 2.septembra 2014 sa po 2 mesiacoch letných prázdnin opäť stretneme na školskom dvore, aby sme spoločne vyštartovali do nového školského roka. Hneď v septembri nás čaká bohatý program - od 16.09.2014 našu školu navštívia naši zahraniční priatelia z partnerských škôl na Cypre, v Anglicku, Poľsku a Belgicku, s ktorými spoločne pracujeme na projekte Comenius. 18. septembra 2014 (streda) sa uskutoční Deň otvorených dverí, na ktorom privítame záujemcov o štúdium na našej škole z radov deviatakov, ale i širokú verejnosť. A ešte oznam pre tých, ktorí si štúdium na našej škole predĺžili : opravné maturitné skúšky sa uskutočnia v pondelok 8.septembra (anglický jazyk) a utorok 9.septembra (praktická časť odbornej zložky).

   

 • V Budapešti znela aj slovenská hymna!

  Pozvanie od maďarských priateľov zúčastniť sa medzinárodnej súťaže v písaní na počítači BUDAPEST TEXT 2014 dostali iba dve školy zo Slovenska: Obchodná akadémia Hlohovec (Mgr. Iveta Moravcová, učiteľka ADK a žiaci Branislav a Daniel Beňovičovci) a S0Š obchodu a služieb Zvolen (Ing. Janka Borgulová, učiteľka ADK a žiačka Karin Szabó).

  02. 07. 2014 sa zišli hostia a súťažiaci z Rakúska, Belgicka, Českej republiky, Nemecka, Talianska, Slovenska a samozrejme Maďarska. Priamo v hlavnom meste sme prežili krásne 4 dni. Súťaž sa konala 3. júla 2014 naše dvojičky Branislav a Daniel Beňovičovci písali na počítači opäť neuveriteľne rýchlo. Hoci bola penalizácia za chybu veľmi vysoká (každá neopravená chyba stála súťažiacich 100 trestných bodov) chalani podali opäť nádherný výkon (výsledky Ergebnisliste_BudapesText_2014.pdf). Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov, ktoré bolo 4. júla,  sme zažili nádherný, neopísateľný pocit, ktorý poznajú napríklad športovci stojaci na stupni víťazov. Stál na ňom Braňo a pri jeho oceňovaní znela slovenská hymna. Priznám sa, že sme mali po tele zimomriavky a do očí sa nám tisli slzy radosti... (Foto https://plus.google.com/photos/115219750318306253533/albums/6034883254959083505?authkey=CMzYrrOuoO2M4QE) Branislav sa umiestnil na 2. mieste, Daniel na 6. mieste... Družstvo Slovenskej republiky stálo taktiež na stupni víťazov, skončilo na 2. mieste.

  Domov sme sa vrátili 5. júla plný zážitkov, emócií a chuti ďalej pracovať a zdokonaľovať sa.

 • Každý z nás je spotrebiteľ. Poznáme svoje práva?

                                                

                            

   Dňa 19.6. 2014 k nám zavítala návšteva z Ministerstva hospodárstva SR  a pracovníčky Európskeho spotrebiteľského centra v SR nás vo svojom seminári oboznámili s právami spotrebiteľa a ich právnou úpravou, kedy dochádza k porušovaniu práv spotrebiteľa, s postupom vybavovania reklamácie, s tým ako bezpečne nakupovať cez internet a na koho sa obrátiť v prípade problémov. Prednášky sa zúčastnili žiaci 3.A, 3.B a 2. B triedy. Odnášali si perá,frisbee taniere, letáky a mnohí aj USB kľúče, ktoré mohli získať za správnu odpoveď v záverečnom kvíze a užitočné vedomosti, ktoré sa im zídu aj v každodennom živote. ​

 • V písaní na PC súťažili druháci z celého Slovenska

  3. júna 2014 v Obchodnej akadémii Hlohovec súťažili žiaci 2. ročníka SŠ v písaní na počítači. Zišli sa skutočne z celého Slovenska. Súťažilo 39 žiakov z 19 stredných škôl (z Prešova, Michaloviec, Považskej Bystrice, Zvolena, Žiliny, Dubnice nad Váhom, ale i z juhu Slovenska - z Veľkého Medera, zo Zlatých Moraviec...)

  Primátor mesta Hlohovec - Peter Dvoran, ale i poslanec TTSK a člen rady školy pri OA Hlohovec Ing. Milan Domaracký prišli osobne pozdraviť súťažiach a ich pedagógov.

  Kto bol najlepší? Absolútnou víťazkou v oboch odpisoch sa stala Dorota Jusková zo SOŠ obchodu a služieb z Prešova (foto víťazov) V oboch odpisoch písala rýchlejšie, ako 400 čistých úderov za minútu, čo je na žiačku druhého ročníka obdivuhodný výkon (viac nájdete v priložených výsledkových listinách oboch odpisov).Vysledky_cviceny_text(1).pdf Vysledky_necviceny_text_.pdf

  OA Hlohovec reprezentovali žiaci:  Nina Kelemenová, Sabína Kunáková a Marek Šugra. Síce sa neumiestnili na prvých miestach, napriek tomu však môžu byť so svojimi výkonmi spokojní. Ich rýchlosť im môžu závidieť viacerí žiaci...

 • Výsledky Študentských volieb do Európskeho parlamentu

  V stredu 14. mája 2014 sa na našej škole uškutočnili Študentské voľby do Európskeho parlamentu v rámci projektu realizovaného Inštitútom pre verejné otázky. Volilo u nás 62 zo 136 oprávnených voličov, čo je volebná účasť 45,59 %. Na celom Slovensku sa hlasovalo na 62 školách, hlasovalo 45,75 % z 13 498 oprávnených voličov. Naša volebná účasť teda takmer presne zodpovedá celoslovenskému priemeru. Neplatný bol jediný hlasovací volebný lístok na ktorom nebola zvolená žiadna politická strana. 

  13 poslancov Európskeho parlamentu by u nás tvorili kadidáti 7 strán, ktoré získali viac ako 5 % platných hlasov:

  NOVA  18,03 % hlasov
  SMER   13,11 % hlasov
  7 Statočných     9,83 % hlasov
  Komunistická strana Slovenska     9,83 % hlasov
  Obyčajní ľudia           8,20 % hlasov
  Sloboda a solidarita          8,20 % hlasov
  Strana maďarskej komunity        6,56 % hlasov

                                                                 

   V rámci celoslovenských výsledkov získali viac ako 5 % hlasov tieto strany:

  Smer 11,55 % - 3 europoslanci: Maroš Šefčovič, Monika Flašíková Beňová, Katarína Neveďalová

  Ľudová strana Naše Slovensko 10,83 % - 3 europoslanci:Martin Kotleba, Vladimír Hagara, Ivan Bielik

  Obyčajní ľudia 8,75 % - 2 europoslanci: Jozef Viskupič, Branislav Škripek

  Sloboda a solidarita 6,74 % - 2 europoslanci: Richard Sulík, Lucia Nicholsonová

  Kresťanskodemokratické hnutie 6,25 % - 2 europoslanci: Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

  Strana moderného Slovenska 6,08 % - 1 europoslanec: Jozef Golonka

  Najviac preferenčných hlasov u nás získali: 

  1. Monika Flašíková Beňová, SMER

  2. Jozef Kollár, NOVA

  3. Bibiana Trubačová, 7 Statočných

  Celoslovensky najviac preferenčných hlasov nazbierali: Martin Kotleba, Jozef Golonka, Monika Flašíková Beňová. 

  Ďakujeme všetkým našim voličom za účasť a sme zvedaví ako dopadnú skutočné voľby do Európskeho parlamentu už o pár dní. Voliť už budú môcť aj niektorí žiaci našej školy, tentokrát už naozaj, nie iba simulovane. Veríme, že im aj táto "skúška volieb" pomohla pri rozhodovaní. Myslím, že tieto Študentské voľby boli prínosom pre všetkých zúčastnených. Umožnili nám zistiť ako sa volí v tých skutočných, na ktoré už budeme skvelo pripravení. Ďakujem aj členkám volebnej komisie z 1.B triedy za účasť a pomoc. 

                            

   

   

 • POĎ VOLIŤ ! Študentské voľby do Európskeho parlamentu aj na našej škole !

  Nemáš ešte 18 a nie je ti ľahostajné kto bude hájiť záujmy Slovenskej Republiky v Európskom parlamente? My chceme aj tvoj hlas! Študentské voľby do Európskeho parlamentu sa na našej škole uskutočnia v stredu 14. mája počas všetkých prestávok do 14.30 v školskej knižnici. Rozhodnutia prijímané poslancami Európskeho parlamentu majú veľký dosah na každodenný život každého z nás. Prejav svoj názor už teraz! Stačí označiť značkou "X" jednu z kandidujúcich strán na hlasovacom lístku. Môžeš odovzdať aj prednostné hlasy najviac 2 kandidátom tebou zvolenej strany zakrúžkovaním ich poradového čísla. Pri rozhodovaní ti môže pomôcť EUVox 2014 na http://eu4.euvox.eu/sk/questionnaire/introductoryQs.php.

  Nezabudni:14. mája školská knižnica čakajú ťa šarmantné členky volebnej komisie a hlasovacie lístky s kandidujúcimi politickými stranami a ich kandidátmi na europoslancov. Zapoj sa aj ty!

 • Prijímacie skúšky

  V dňoch 12. a 15.mája sa v našej škole budú konať prijímacie skúšky do 1.ročníka študijného odboru 6317M obchodná akadémia pre školský rok 2014/2015. Prijímacie skúšky budú záujemcovia z radov deviatakov robiť z jazyka slovenského a matematiky. To, že si zvolili Obchodnú akadémiu v Hlohovci,  je dobrá voľba, už v septembri na nich a na ostatných žiakov školy čaká bohatý a pestrý program.

 • Maturitné skúšky

  Od 19. do 23.mája 2014 budeme držať palce našim štvrtákom, ktorí po úspešnom ukončení štúdia budú skladať ústnu časť maturitnej skúšky. Maturitné vysvedčenia im budú slávnostne odovzdané dňa 26.mája 2014 o 12.00 v Dome kultúry Hlohovec.

 • S projektom COMENIUS v Poľsku

  Po partnerských návštevách v Anglicku a Belgicku sa naši žiaci v sprievode Ing.Lívie Černušákovej a Ing.Jany Fuliérovej v týchto dňoch zúčastňujú pracovnej návštevy v poľskom meste Pila. Od 2.do 6.apríla 2014 sa tam koná ďalšia naplánovaná mobilita - medzinárodné stretnutie reprezentantov partnerských škôl z Anglicka, Belgicka, Poľska, Cypru a Slovenska  venované vplyvu médií na naše názory o rovnoprávnosti v rôznych oblastiach života. Okrem workshopov k tejto tematike budú mať žiaci možnosť spoznať významné poľské mestá Poznaň a Toruň, nadviazať nové medzinárodné priateľstvá a zlepšiť svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka, ktorý je pracovným jazykom celého projektu. Všetky výdavky spojené s realizáciou projektu sú hradené z prostriedkov Európskej komisie prostredníctvom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu.

 • Naša škola v Hlohovskej televízii

   

  Skvelú reportáž o našich úspešných študentoch si môžete pozrieť vo vysielaní Hlohovskej televízie z 12.týždňa.

 • Global Money Week aj u nás na škole

  So žiakmi našej školy sme sa v dňoch 13. a 14. marca 2014 zapojili do celosvetovej iniciatívy Global Money Week. A čo sme robili v rámci Svetového týždňa peňazí? Hovorili sme spoločne o peniazoch...

  Z ponúknutých aktivít sme si vybrali "Aktivity pre svoju komunitu", konkrétne zorganizovanie workshopu pre mladších spolužiakov. Tejto úlohy sa zhostili žiaci 3.A triedy, ktorí na hodinách Manažmentu osobných financií pripravili jednotlivé aktivity. Pozvali sme si žiakov 1.A a 1.B ako účastníkov pripraveného Kurzu základnej finančnej gramotnosti. Ako diváci sa zúčastnili aj žiaci 2.B triedy. 

  Na konci dostali účastníci kurzu certifikáty, ktoré však neboli zadarmo. Prvým stupienkom k úspešnému absolvovaniu kurzu bol interaktívny test o eure, v ktorom si overili svoje vedomosti o peniazoch, ktoré nosíme v peňaženke. Milým spestrením bolo priraďovanie exotických mien príslušným krajinám v závere testu. Nasledovala voľba Miss €urová Minca. Prvákov najviac zaujali mince v hodnote 2 €. Prvé priečky obsadili mince zo Slovenska, Nemecka, Francúzska a Talianska. Pobavila aj poučila nás Hra o ochranných prvkoch bankoviek z web stránky Európskej Centrálnej Banky. Na koniec sme si nechali prednášku Ako zabrániť prievanu v peňaženke? Výdavky pod kontrolou. Tú úplne úžasne naštudovala, pripravila a odprezentovala Nikola Dávideková. Naši prváci sa dozvedeli veľa užitočných vecí o úveroch, úrokoch, nakupovaní, právach spotrebiteľa, študentských účtoch. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí toto milé podujatie pripravili, aktívne sa zúčastnili a aj bratom Beňovičovým, ktorí doladili vizuálnu stránku prezentácií, hlasovacích lístkov a certifikátov. Prvákom sa akcia páčila a naučili sa nové veci a pojmy, ktoré určite využijú v bežnom živote.

                                       

 • "Mladý účtovník"
  17. 3. 2014

  Dňa 20. februára sa 9 najlepších účtovníkov z 3. a 4. ročníka zúčastnilo školského kola olympiády "Mladý účtovník". Riešili súvislý príklad formou predkontácií. V programe OMEGA ho následne riešili už len dvaja tretiaci, ktorí sa učia pracovať v tomto programe na hodinách účtovníctva, cvičnej firmy praktikum a v rámci krúžku OMEGA.  Na prvých troch miestacdh sa umiestnili:

  1. miesto Erika Mečírová, III. B

  2. miesto Branislav Beňovič, III. B

  3. miesto Matej Mesároš, IV. B

  Všetkým srdečne blahoželáme. Erike a Brankovi, ktorí našu školu budú 24. 03. 2014 reprezentovať na regionálnom kole olympiády z UCT v Bratislave, držíme palce.

 • Zaujímavá prednáška

  Na veľmi zaujímavej a poučnej prednáške sa dňa 13.marca 2014 zúčastnili žiaci 4.ročníka. Kpt.Mgr.Zita Jakubčáková z Oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Trnave im priblížila problematiku obchodovania s ľuďmi. Po spoločne zhliadnutom filme a následnej prednáške sa rozprúdila debata, ktorá potvrdila aktuálnosť tejto problematiky ako aj záujem žiakov o ňu.

strana: