NAVIGÁCIA

Školský vzdelávací program Školský poriadok

Školský vzdelávací program

                                                    

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ  PROGRAM

Obchodná akadémia

HLOHOVEC

 

 

 

 

 

 

 

Študijný odbor: 6317 6 obchodná akadémia

 

ROK 2010

OBSAH

 

1            Úvodné identifikačné údaje ........................................................................................... 4

2            Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania.......................................................................... 6

3            Vlastné zameranie školy ................................................................................................. 9

3.1         Charakteristika školy....................................................................................................... 11

3.2         Charakteristika pedagogického zboru............................................................................. 12

3.3         Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy................................................. 13

3.4         Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy........................................ 13

3.5         Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca ............................................................. 14

3.6         Spolupráca so sociálnymi partnermi ............................................................................... 14

4            Charakteristika školského vzdelávacieho programu.................................................. 16

4.1         Popis školského vzdelávacieho programu ...................................................................... 16

4.2         Základné údaje o štúdiu.................................................................................................. 18

4.3         Organizácia výučby......................................................................................................... 18

4.4         Zdravotné požiadavky na žiaka ...................................................................................... 19

4.5         Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci................................................................ 20

5            Profil absolventa študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia............................. 21

5.1         Charakteristika absolventa............................................................................................... 21

5.2         Kompetencie absolventa.................................................................................................. 22

5.2.1      Kľúčové kompetencie .................................................................................................... 22

5.2.2      Všeobecné kompetencie ................................................................................................. 26

5.2.3      Odborné kompetencie .................................................................................................... 27

6            Učebný plán................................................................................................................... 30

6.1         Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP..................... 32

7            Učebné osnovy študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia ............................... 36

8            Podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu ................................................... 38

              v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia

8.1         Materiálne podmienky .................................................................................................... 38

8.2         Personálne podmienky..................................................................................................... 39

8.3         Organizačné podmienky.................................................................................................. 40

8.4         Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní .................. 41

9            Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími .................. 42

              potrebami v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia

10          Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov študijného odboru ........................ 44         6317 6 obchodná akadémia

10.1       Funkcie hodnotenia ........................................................................................................ 44

10.2       Formy hodnotenia .......................................................................................................... 44

10.3       Hodnotiaci štandard........................................................................................................ 45

10.3.1    Kritéria hodnotenia ......................................................................................................... 45

10.3.2    Spôsoby a postupy hodnotenia ....................................................................................... 45

10.3.3    Nástroje hodnotenia........................................................................................................ 46

10.4       Hodnotenie a klasifikácia žiakov počas štúdia ............................................................... 46

10.4.1    Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov....................................................... 46

10.4.2    Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu ....................................................... 47

10.4.3    Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu ................................................................ 48

10.5       Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia ............................. 48

10.5.1    Klasifikácia slovenského jazyk a literatúry...................................................................... 48

10.5.2    Klasifikácia vyučovacieho predmetu cudzí jazyk........................................................... 50

10.6       Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť............................... 54

10.6.1    Klasifikácia predmetov dejepis a občianska náuka......................................................... 54

10.7       Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a príroda..................................... 55

10.7.1    Klasifikácia predmetov biológia a ekológia.................................................................... 55

10.8       Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami....... 56

10.8.1    Klasifikácia predmetu matematika ................................................................................. 56

10.8.2    Klasifikácia predmetu informatika ................................................................................. 58

10.9       Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb .................................... 60

10.9.1    Klasifikácia predmetu telesná a športová výchova ......................................................... 60

10.10     Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti odborné vzdelávanie ............................ 61

10.10.1  Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov teoretického vyučovania ................... 61

10.10.2  Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov praktického vyučovania .................... 63

10.11     Hodnotenie a klasifikácia správania................................................................................ 64

10.12     Opatrenia vo výchove ..................................................................................................... 65

10.13     Celkové hodnotenie......................................................................................................... 66

10. 14    Komisionálne skúšky ...................................................................................................... 66

10.15     Sebahodnotenie žiaka ..................................................................................................... 68

10.16     Maturitná skúška ............................................................................................................ 68

 

1             ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE

 

Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Tehelná 4, 920 01 Hlohovec

Názov školského vzdelávacieho programu

Obchodná akadémia Hlohovec

Kód a názov ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Doložka

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 15. júna 2010 pod číslom

2010-9878/21211:3-913 s platnosťou

od 1. septembra 2010 začínajúc 1. ročníkom

Kód a názov študijného odboru

6317 6 obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

Dátum schválenia ŠkVP

25. august 2010

Miesto vydania

Obchodná akadémia

Tehelná 4, 920 01 Hlohovec

Platnosť ŠkVP

1. september 2010 začínajúc prvým ročníkom

Kontakty pre komunikáciu so školou:

 

Titul, meno, priezvisko

Pracovná pozícia

Telefón

Fax

e-mail

Iné

Mgr. Katarína Turzová

riaditeľka

033/732 05 84

033/732 05 83

turzova.k@gmail.com

Mobil:

0905 391 116

 

Ing. Lívia Černušáková

zástupkyňa riaditeľky

033/742 14 27

033/732 05 83

lcernusakova@gmail.com

 

Mobil:

0905 321 951

 

Gabriela Solčanská

sekretárka

033/730 16 40

033/732 05 83

oahc@zupa-tt.sk

 

 

Erika Richterová

hospodárka

033/732 05 76

033/732 05 83

richterova.erika@zupa-tt.sk

 

 

Viera Pinčeková

účtovníčka

033/732 05 77

033/732 05 83

pincekova.viera@zupa-tt.sk

 

 

 

Zriaďovateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

 

Tel.: 033/555 91 11

e-mail: urad.vuc@trnava-vuc.sk

 

Hlohovec 25. 08. 2010                                                                     Mgr. Katarína Turzová

                                                                                                               riaditeľka školy                      


Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Tehelná 4, 920 01 Hlohovec

Názov školského vzdelávacieho programu

Obchodná akadémia Hlohovec

Kód a názov ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

6317 6 obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

 

 

Platnosť ŠkVP

Dátum

Revidovanie ŠkVP

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

 

01. 09. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Tehelná 4, 920 01 Hlohovec

 

Názov školského vzdelávacieho programu

Obchodná akadémia Hlohovec

 

Kód a názov ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

 

Kód a názov študijného odboru

6317 6 obchodná akadémia

 

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

 

Dĺžka štúdia

4 roky

 

Forma štúdia

denná

 

           

                                                                                                 

2            CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

Ciele a poslanievýchovy a vzdelávaniav našom školskomvzdelávacom programe pre študijný odbor 63176 obchodná akadémia vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu štvorročných učebných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II a vyplývajú aj z komplexnej analýzy školy.

 

Ciele vzdelávania v našej škole, ktoré sú vymedzené týmto vzdelávacím programom, smerujú do troch základných oblastí: rozvoj osobnosti žiaka, príprava pre život v občianskej spoločnosti a príprava na pracovné uplatnenie a celoživotné vzdelávanie.  

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u nich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Chceme vytvárať kvalitné podmienky pre rozvoj vedomostí, zručností a návykov každého žiaka s ohľadom na jeho rozumové a fyzické možnosti. Chceme byť otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej činnosti a napĺňať tak našu víziu:

 

OBCHODNÁ AKADÉMIA HLOHOVEC -  DOBRÁ VOĽBA PRE ŽIVOT

 

*            Stratégiu rozvoja školy budeme realizovať s dôrazom na:

a)      prípravu a tvorbu vlastného školského vzdelávacieho programu s cieľom:

·         uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, keď žiak prestáva byť objektom vzdelávania, ale stáva sa subjektom a rozhodujúcim činiteľom vzdelávania,

·         priblížiť školské vzdelávanie každodennému životu a praxi v zmysle starej latinskej múdrosti „Non scholae, sed vitae discimus“ – „Nie pre školu, ale pre život sa učíme“ a tento trend podporovať hlavne v odbornom vzdelávaní posilňovaním prepojenia odborných predmetov s praxou a zavádzaním nových predmetov orientovaných na praktický život, napr. podnikateľské vzdelávanie, manažment osobných financií. zabezpečiť kvalitné vyučovanie 2 cudzích jazykov a pokračovať v projekte CLIL – integrované vyučovanie anglického jazyka, odborných predmetov a nejazykových predmetov,   

·         skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií hlavne prostredníctvom predmetu ECDL v rámci ktorého žiaci budú mať možnosť pripraviť sa na získanie Európskeho vodičského preukazu na počítač, ktorý je medzinárodne uznávaný a má časovo neobmedzenú platnosť, 

·         zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri rozvíjaní ich kompetencií a dosahovaní výchovno-vzdelávacích cieľov,

·         podporovať a rozvíjať špecifické záujmy žiakov,

·         vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie,

·         podporovať ohľaduplnú komunikáciu a multikultúrnu orientáciu,

·         zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky.

 

b)      posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom:

·         rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,

·         podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov s dôrazom na prácu s informačno-komunikačnými technológiami,

·         posilňovať podiel učiteľov na tvorbe obsahu vzdelávania,

·         rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.

 

c)      podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom:

·         rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – rodičom,

·         rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z úspechov,

·         vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka,

·         odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd,

·         viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru,

·         zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa,

·         nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí,

·         presadzovať zdravý životný štýl,

·         vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít,

·         vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania.

d)      skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva s cieľom:

·         zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít,

·         podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu,

·         aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu,

·         spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a politiky zamestnanosti v Hlohovci a našom regióne,

·         vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúseností a poznatky,

·         pokračovať v osvedčenej spolupráci Domovom dôchodcov Harmónia a ďalšími zariadeniami a organizáciami v regióne,

·         rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami zameranými na zabezpečenie potrieb žiakov i na charitatívnu činnosť,

·         Propagovať školu a jej aktivity prostredníctvom vlastnej webovej stránky, v spolupráci s HTV i publikačnou činnosťou v printových médiách.

e)      Zlepšenie materiálneho vybavenia a estetického prostredia budovy školy  s cieľom:

·         skvalitňovať vybavenie školy informačno-komunikačnými technológiami,

·         využívať materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,

·         udržiavať vysoký štandard estetickej úpravy interiéru školy,

·         postupne rekonštruovať budovu školy, s cieľom dosiahnuť úsporu v spotrebe energií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Tehelná 4, 920 01 Hlohovec

Názov školského vzdelávacieho programu

Obchodná akadémia Hlohovec

Kód a názov ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

6317 6 obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 

 

3             VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

 

Obchodná akadémia Hlohovec leží v tichej uličke, do ktorej sa dostanete, ak odbočíte vľavo z hlavnej cesty vedúcej na Nitru. Zvonku síce pôsobí nenápadným dojmom a obyvatelia Hlohovca si jej vstupnú časť pamätajú ako  bývalú materskú školu, každého návštevníka však hneď po vstupe do budovy prekvapí architektonicky veľkoryso riešená prístavba, vďaka ktorej škola získala na jedinečnosti. Obchodná akadémia v Hlohovci vznikla v šk. r. 1992/1993 za podpory MsÚ Hlohovec a Školskej správy Bratislava VII ako reakcia na spoločensko-politické zmeny v našej spoločnosti a vyplnila tak veľkú medzeru v oblasti stredného školstva, ktorú Hlohovec a okolie dlhodobo pociťovali. V roku 1994 sa škola presťahovala do súčasných priestorov na Tehelnej ulici a v plnej miere potvrdila opodstatnenosť svojho vzniku. Vošla do povedomia širokej verejnosti, získala si jej dôveru a prejavila celkovú životaschopnosť. Významné postavenie a dôležitá úloha školy nášho typu v Trnavskom kraji sa posilnila hlavne v poslednom období, kedy sa náš región stal dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou, ktorá prilákala viacerých zahraničných investorov a postavila tak do popredia otázku vzdelanosti a odbornosti.

 

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, aké priority si máme stanoviť a ako postupovať, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň. Naša škola okrem plnohodnotnej prípravy žiakov na ďalšie štúdium poskytuje absolventom široké možnosti uplatnenia sa v praxi. Našou odpoveďou na požiadavky trhu práce ako i potreby celoživotného vzdelávania formulované v Národnej správe o celoživotnom vzdelávaní predloženej Ministerstvom školstva SR Európskej komisii je snaha o vytvorenie podmienok pre prístup občanov k vzdelávaniu a nadobúdaniu nových zručností. V súlade s víziou celoživotného vzdelávania v Trnavskom samosprávnom kraji chce Obchodná akadémia v Hlohovci fungovať v rámci otvoreného regionálneho systému vzdelávania a klásť dôraz hlavne na tieto oblasti:  

 

Ovládanie cudzích jazykov

 • Naša škola od šk. r. 2006/2007 realizuje projekt CLIL – integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov. Je to vzdelávacia metóda vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. V tomto projekte budeme pokračovať i naďalej, pretože zodpovedá najnovším trendom vo výchove a vzdelávaní.
 • V decembri 2007 sa Obchodná akadémia v Hlohovci stala oficiálnym testovacím centrom pre skúšky z anglického jazyka LCCI (Londýnska priemyselná a obchodná komora). Medzinárodné certifikáty LCCI sú uznávané najlepšími svetovými univerzitami, zamestnávateľmi a štátnymi inštitúciami. Testov sa každoročne zúčastňuje viac ako 500 000 uchádzačov vo vyše 80 krajinách sveta a certifikáty pokrývajú všetky kľúčové sféry podnikania. Testovanie je určené študentom i záujemcom z praxe.
 • V rámci voliteľných predmetov sme do učebného plánu zaviedli taliansky jazyk.

 

Digitálna gramotnosť

 • Obchodná akadémia v Hlohovci bola školiacim centrom projektu vzdelávania pedagogických zamestnancov „Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch – funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách“, ktorý sme realizovali v spolupráci s MPC v Trenčíne. Do januára 2008 u nás získalo certifikáty 200 učiteľov základných a stredných škôl TTSK.
 • V rámci predmetu ECDL majú žiaci možnosť získať európsky „vodičák na počítač“. ECDL je medzinárodne uznávaný certifikát, doporučený v rámci EÚ ako štandard počítačovej vzdelanosti, ktorý prispieva k zefektívneniu využívania výpočtovej techniky, zvýšeniu vlastnej pracovnej výkonnosti, výhodnejšej pozícii pri výbere zamestnania a širšej možnosti uplatnenia na trhu pracovných síl v SR a vo svete.

 

Podnikateľské zručnosti

 • Do výchovno-vzdelávacieho procesu zavádzame vyučovacie predmety zamerané na nadobúdanie a rozvíjanie podnikateľských zručností – podnikateľské vzdelávanie a manažment osobných financií. Žiaci majú možnosť zapájať sa do alternatívnych e-learningových projektov o ekonomike, podnikaní a svete financií:

-     Poznaj svoje peniaze

-     Investland

-     Online ekonómia

 

 

Prepojenie vzdelávania s praxou

 • S cieľom zlepšiť východiskovú pozíciu našich absolventov na trhu práce každoročne organizujeme pre žiakov 3. a 4. ročníka Štátnu skúšku z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie.
 • Špecifické postavanie medzi odbornými predmetmi má predmet cvičná firma, ktorý je mostom medzi teóriou a praxou a pružne reaguje na požiadavky hospodárstva. Z cieľov výchovy a vzdelávania v cvičnej firme je  potrebné vyzdvihnúť potrebu rozvíjania multidisciplinárnych zručností tzv. kľúčových kompetencií: schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, schopnosť tvorivo riešiť problémy, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť.    
 • Žiaci 3. ročníka ako povinný vyučovací predmet absolvujú prax v rozsahu 10 pracovných dní.
 • Vďaka grantom získaným z Programu celoživotného vzdelávania Leonardo sa naši žiaci opakovane zúčastnili zahraničnej odbornej praxe v Španielsku.

 

Požiadavky zamestnávateľov

 

V júni 2008 získala naša škola od Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky

pre ďalšie vzdelávanie akreditáciu pre vzdelávacie aktivity z oblasti administratívy a korešpondencie:

 

·                Normalizovaná úprava písomností

·           Písanie všetkými desiatimi

V prípade záujmu sme schopní zabezpečiť vzdelávanie s možnosťou získať osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

 

·               Silné stránky školy

 

*      kvalitný kolektív pedagogických zamestnancov motivovaný k stálemu zvyšovaniu vlastnej kvalifikácie,

*      dobré materiálno-technické vybavenie školy,

*      široké možnosti uplatnenia absolventov,

*      dobrá úroveň vyučovania cudzích jazykov a odborných predmetov, projekt CLIL,

*      bohatá ponuka školských a mimoškolských aktivít,

*      priaznivá klíma školy,

*      dobré podmienky pre integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

*      zapojenie školy do projektov Comenius a Leonardo.

 

·               Slabé stránky školy

*      poddimenzovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,

*      chýbajúca telocvičňa,

*      zlá dochádzka žiakov do školy,

*      nedostatočný záujem rodičov o spoluprácu so školou.

 

·               Príležitosti školy

*      rastúci záujem o ekonomické vzdelávanie,

*      modernizácia a racionalizácia vyučovania,

*      individuálny prístup k žiakom,

*      možnosť čerpania finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov,

*      uplatnenie našich absolventov na európskom trhu práce,

*      obsahová reforma vzdelávania,

*      koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme,

*      fungujúca spolupráca so zamestnávateľmi, sociálnymi partnermi, zriaďovateľom.

 

·               Ohrozenia školy

*      nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku, znižovanie počtu žiakov deviatych ročníkov,

*      nízka vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo základných škôl,

*      odchod kvalitných pedagógov zo školstva ako dôsledok slabého finančného ohodnotenia,

*      nedostatočná spolupráca medzi rodinou a školou.

 

3.1        Charakteristika školy

 

V Obchodnej akadémii Hlohovec majú žiaci možnosť vzdelávať sa v dennom štúdiu v študijnom odbore 63176 obchodná akadémia. Pre záujemcov o rozšírené vyučovanie anglického jazyka ponúkame zaradenie do tried, v ktorých aplikujeme projekt CLIL – Integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov. Je to inovatívny prístup, ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku. Škola disponuje veľmi dobrým materiálno-technickým vybavením. Výchovno-vyučovací proces zabezpečujeme v 12 klasických učebniach, 2 odborných učebniach ADK, 4 odborných učebniach informatiky (z toho jedna učebňa zriadená v rámci projektu INFOVEK s voľným prístupom na internet i v popoludňajších hodinách), 2 odborných jazykových učebniach, odbornej učebni pre cvičnú firmu, odbornej učebni modernizácie vzdelávania  a multimediálnej učebni. Žiaci majú k dispozícii školskú knižnicu, posilňovňu, bufet, šatne, školskú jedáleň. V podkroví je zriadená relaxačná zóna, kde žiaci môžu tráviť voľné chvíle. V škole je 8 kabinetov pre učiteľov, zborovňa, spoločenská  miestnosť a miestnosti pre riadenie a administratívu. V spoločných priestoroch školy je bezdrôtové sieťové pripojenie na internet (WIFI). V areáli školy  máme vybudované hádzanárske a basketbalové ihrisko a doskočisko pre skok do výšky a do diaľky. Všetky miestnosti a zariadenia v škole si náležite šetríme a snažíme sa ich udržiavať na vysokej estetickej a hygienickej úrovni. Počas letných prázdnin svojpomocne zabezpečujeme maľovanie väčšiny priestorov školy, zmodernizovali sme jedáleň a zrekonštruovali šatne. S cieľom šetriť finančné prostriedky z rozpočtu sme dali nainštalovať reguláciu kúrenia. Pre budúce obdobie a komplexné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu sa nám javí ako nevyhnutná potreba vybudovania telocvične, ako i úprava podkrovných priestorov za účelom vybudovania spoločenskej miestnosti. V prípade, že nám budú poskytnuté finančné prostriedky na údržbu a rekonštrukciu, chceme ich využiť na výmenu strešných okien v podkroví, ktoré počas silnejších dažďov zatekajú. Na zlepšenie vybavenia odborných učební informačno-komunikačnými technológiami využijeme okrem rozpočtových finančných prostriedkov tiež peňažné dary a granty získané v rámci nami predložených projektov a z prostriedkov Rodičovského združenia pri OA Hlohovec. Na služobné účely nám od júna 2008 slúži nový osobný automobil FABIA COMBI, zakúpený z kapitálových výdavkov.

 

Výchovno-vzdelávací proces je zastrešovaný 4 predmetovými komisiami:

 

-       Predmetová komisia odborných predmetov, matematiky a informatiky

-       Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov, telesnej a športovej výchovy

-       Predmetová komisia jazykov

-       Predmetová komisia CLIL

Žiakom i rodičom je k dispozícii výchovný poradca a koordinátor protidrogovej prevencie. Záujmy samosprávy, rodičov, žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy vyjadruje a presadzuje Rada školy pri OA v Hlohovci ako iniciatívny samosprávny orgán. Záujmy žiakov zastupuje Rada žiakov pri OA Hlohovec, ktorá organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.

 

 

3.2         Charakteristika pedagogického zboru

 

Stabilizovaný pedagogický zbor tvorí viac ako 25 učiteľov, ktorých priemerný vek je okolo 40 rokov. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť a ich schopnosti a skúsenosti sú stavebným kameňom kvalitného vzdelávania v našej škole. Aktívne sa podieľajú na tvorbe obsahu vzdelávania, premýšľajú o svojej práci, ponúkajú čo možno najefektívnejšie metódy a formy práce a cítia spoluzodpovednosť za chod a fungovanie celej školy. Viacerí z nich si svoje vzdelanie rozšírili vykonaním štátnej rigoróznej alebo dizertačnej skúšky. Svoje odborné a pedagogické skúsenosti využívajú v publikačnej činnosti i ako lektori a multiplikátori v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov i širokej verejnosti. Pozitívnu motiváciu, o ktorú sa v škole snažíme, svojou činnosťou podporuje i výchovná poradkyňa, ktorá je k dispozícii žiakom, učiteľom i rodičom. Vedenie školy má okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti školského manažmentu.

3.3     Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

 

Podrobný a konkrétny plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov je súčasťou ročného plánu školy. Manažment školy považuje za prioritné tieto ciele:

 

Ø    Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.

Ø    Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať)       pedagogických zamestnancov. 

Ø    Motivovať pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie,     zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.

Ø    Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre       tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.

Ø    Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) z metodiky             vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru.

Ø    Pripravovať  pedagogických  zamestnancov  na  výkon  špecializovaných  funkcií,  napr.            triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď.

Ø    Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba        pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď.

Ø    Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod.

Ø    Zhromažďovať a rozširovať progresívnych skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.

Ø    Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných  a metodických            informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.

Ø    Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.

 

 

3.4     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školského vzdelávacieho programu, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne a triednych učiteľov a činnosť nepedagogických zamestnancov. Na hodnotenie zamestnancov školy použijeme tieto metódy:

 

Ø   Pozorovanie (hospitácie)

Ø   Rozhovor

Ø   Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané

naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.)

Ø   Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

Ø   Hodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov manažmentom školy

Ø   Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“)

Ø   Hodnotenie učiteľov žiakmi

 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa uskutočňuje podľa Zásad a kritérií hodnotenia pedagogických zamestnancov, ktoré boli vypracované v súlade s platnou legislatívou a sú prílohou Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov Obchodnej akadémie v Hlohovci.

 

 

3.5     Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca

 

Naša škola sa aktívne zapája do projektov, ktoré prispievajú k skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu, k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov, k zlepšovaniu materiálno-technického vybavenia školy. Od šk. r. 2006/2007 realizujeme v spolupráci s Katedrou jazykov Pedagogickej fakulty UKF v Nitre projekt CLIL – integrované vyučovanie anglického jazyka, odborných predmetov a nejazykových predmetov zameraný na efektívne získavanie komunikačných schopností v cudzom jazyku. V rámci odborných predmetov sa žiaci zapájajú do e-learningových projektov Investland, Myslieť ekonomicky, Poznaj svoje peniaze, Banky v akcii, Európsky diár, Učme sa inak. Z rozvojového projektu MŠ SR „Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy“ sme získali finančné prostriedky na zriadenie jazykového laboratória, ktoré využívame na skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov.

 

Učitelia boli zapojení do viacerých projektov a programov zameraných na modernizáciu spôsobu vyučovania a zmenu jeho obsahu:

 

Ø   „Digitalizácia vyučovania – tvorba elektronických digitálnych podkladov pre vyučovanie na školách“

Ø   „Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách“ (ESF).

Ø   „Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách“ (ESF).

Ø   „Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností manažmentu a marketingu školy“ (ESF).

Ø   „Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch - funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách“ (ESF).

Ø   Comenius  –  ďalšie   vzdelávanie   pedagogických   zamestnancov

 

V rámci Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci sme získali finančné prostriedky na realizáciu projektu „Zahraničná odborná prax študentov Obchodnej akadémie Hlohovec“ a naši žiaci sa opakovane zúčastnili odbornej praxe v Španielsku.

 

V Programe celoživotného vzdelávania Comenius Školské partnerstvá sa naša škola participuje spolu s partnerskými školami v Nemecku, Švédsku a Španielsku na multilaterálnom projekte Being Young in Europe.

 

 

3.6     Spolupráca so sociálnymi partnermi

 

Škola rozvíja rôzne formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Rodičia našich žiakov sú členmi Rodičovského združenia pri OA Hlohovec, ktoré je naším významným partnerom. Na triednych schôdzkach združenia sú rodičia pravidelne informovaní o priebehu vzdelávania žiakov a aktuálnych problémoch. Traja zástupcovia rodičov sú členmi Rady školy pri OA Hlohovec. Rodičia sú o dianí v škole informovaní i prostredníctvom www stránky školy. Naším cieľom je zlepšiť komunikáciu s rodičmi a zvýšiť ich záujem o činnosť školy, sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z foriem spolupráce je Deň otvorených dverí, ktorý chceme každoročne organizovať. Verejnosť sa na výchovno-vzdelávacom procese podieľa najmä spoločenskou kontrolou a účasťou odborníkov z praxe na besedách a prednáškach. Dôležitá je i naša spolupráca s podnikmi, organizáciami, firmami a inštitúciami, ktoré našim žiakom umožňujú absolvovať odbornú prax, prípadne podporujú našu školu i sponzorsky – Bekaert, Slovenská sporiteľňa, Sociálna poisťovňa a iné.

 

Naša škola kladie veľký dôraz i na výchovu žiakov k sociálnemu cíteniu a v tomto smere je obojstranne prínosná naša spolupráca s Domovom dôchodcov Harmónia v Hlohovci a viacerými detskými domovmi.

 

Z odborného hľadiska vítame našu spoluprácu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Pedagogickou fakultou UKF v Nitre. Dobré vzťahy máme s regionálnymi inštitúciami ako sú Mestský úrad v Hlohovci, Mestské kultúrne centrum v Hlohovci, Úrad práce sociálnych vecí a reality, Centrum voľného času Dúha v Hlohovci, Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Okresná pedagogicko-psychologická poradňa v Hlohovci, Slovenská priemyselná a obchodná komora a iné.

 

O našej činnosti verejnosť pravidelne informujeme prostredníctvom našej webovej stránky  www.oahlohovec.edupage.sk, Hlohovskej televízie, časopisu Život v Hlohovci, Župný spravodajca, Slovenský stenograf i ďalších printových médií.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Tehelná 4, 920 01 Hlohovec

Názov školského vzdelávacieho programu

Obchodná akadémia Hlohovec

Kód a názov ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

6317 6 obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 

 

4             CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne v súlade s platnou legislatívou.   

4.1        Popis školského vzdelávacieho programu

Zámerom vzdelávania v študijnom odbore 63176 obchodná akadémia je pripraviť žiaka na úspešný, zmysluplný a zodpovedný osobný, občiansky a pracovný život v podmienkach meniaceho sa sveta. Vzdelávanie vymedzené týmto vzdelávacím programom vytvára predpoklady pre získanie odbornej kvalifikácie, ale zároveň je kvalitnou prípravou pre celoživotné vzdelávanie a sebarealizáciu.

Absolventi sa uplatnia v širokom spektre ekonomických, obchodno-podnikateľských, administratívnych a organizačných činností vo všetkých typoch organizácií a získané vedomosti a zručnosti môžu rozvíjať ďalším vzdelávaním. Podporujeme rozvoj všeobecne použiteľných kľúčových kompetencií a veľký dôraz kladieme na jazykové vzdelávanie, získavanie zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií a prepojenie vzdelávania s praxou. Vzdelávanie smerujeme k tomu, aby žiak v primeranej miere naplnil tieto štyri základné ciele:

 

Ø   Učiť sa poznávať– naučiť sa osvojiť si nástroje pochopenia sveta a rozvíjať schopnosti nevyhnuté k učeniu sa.

Ø   Učiť sa rozhodovať– naučiť sa tvorivo zasahovať do svojho životného, pracovného a spoločenského prostredia.

Ø   Učiť sa existovať– porozumieť vlastnej osobnosti a jej vytváraniu s všeobecne akceptovanými morálnymi hodnotami.

Ø   Učiť sa žiť v spoločnosti a žiť s ostatnými– vedieť spolupracovať s ostatnými a podieľať sa na živote spoločnosti a nájsť si v nej svoje miesto.

 

Všeobecná zložka vzdelávania nadväzuje na všeobecné vedomosti žiakov zo základnej školy a vychádza so skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu.

 

V oblasti jazykového vzdelávania žiaci rozvíjajú svoje kompetencie v materinskom jazyku a dvoch cudzích jazykoch. Vzdelávanie a príprava je zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Od 3. ročníka majú žiaci možnosť zdokonaľovať svoje kompetencie v cudzom jazyku v predmete cudzí jazyk v praxi. To vytvára dostatočný priestor pre ovládnutie cudzieho jazyka na úrovni zodpovedajúcej požiadavkám maturitnej skúšky v 3. a 4. ročníku majú žiaci možnosť študovať taliansky jazyk ako voliteľný predmet. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, ekológie a biológie, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania.

 

Odborné vzdelávanie vychádza zo skladby odborných predmetov učebného plánu a vedie žiakov k získaniu základných poznatkov z makroekonómie a mikroekonómie, k porozumeniu vzťahov v trhovej ekonomike, podnikových činností, účtovníctva a pracovnoprávnych vzťahov. Poskytuje žiakom potrebné vedomosti zo základov podnikania a manažmentu, učí ich aktívne sa rozhodovať o svojej profesijnej kariére a uplatniť sa na trhu práce, myslieť a konať ekonomicky a ekologicky, prispievať k dosahovaniu vyššej kvality svojej práce, dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Veľký význam pre rozvoj žiakov má prepojenie vyučovacích predmetov s praxou (napr. cvičná firma) a taktiež možnosť uplatnenia nadobudnutých vedomostí v predmete prax, ktorý realizujeme v 3. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní. Medzi naše priority patrí podpora a využívanie prostriedkov informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese. Okrem predmetu informatika sme zaviedli predmet ECDL, ktorý je zameraný na zefektívnenie využívania výpočtovej techniky,  zvýšenie vlastnej pracovnej výkonnosti a je prípravou pre získanie celoeurópsky rešpektovaného certifikátu ECDL, ktorý prináša mobilitu a širšiu možnosť uplatnenia na trhu pracovných síl v SR a vo svete. S prácou na počítačoch sú priamo spojené predmety: účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, ekonomické cvičenia a multimediálnymi programami a prácou na internete sú podporované i všetky ostatné predmety. Informačné a komunikačné technológie využívame i vo vzdelávacom kurze Globálny etický program, ktorý pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt, podnecuje medzi študentmi diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu, či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností.

 

Školský vzdelávací program Obchodná akadémia  je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy.

 

Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe vypracovaných kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologiských poradní, rozhovormi so žiakom a jeho rodičmi. Vnútorný systém kontroly a hodnotiaci žiakov je rozpracovaný v kapitole 10. tohto vzdelávacieho programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2        Základné údaje o štúdiu

Kód a názov študijného odboru: 6317 6 obchodná akadémia

 

Dĺžka štúdia:

4 roky

Forma štúdia:

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy .

Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 

Úplné stredné odborné vzdelanie

ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie:

- v obchodných organizáciách

- v organizáciách poskytujúcich služby

ako radový pracovník, manažér strednej úrovne, alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu.

 

4.3        Organizácia výučby

 

Výučba je realizovaná z veľkej časti v rámci systému vyučovacích hodín. Vyučovacie predmety obsahujúce väčšiu mieru konkrétnych praktických poznatkov, ktoré je treba sústavne precvičovať a upevňovať, sú vyučované v skupinách rozdelených podľa platnej legislatívy. Výučba je umiestnená spravidla do odborných učební, vybavených potrebnou technikou. Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenia a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práce a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické formou účelovo zameranej diskusie alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov. Vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií a pod. Uplatňované metódy sú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy budú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.

 

Okrem klasických vyučovacích hodín sú do učebného plánu začlenené i ďalšie organizačné formy. V rámci telesnej výchovy a výchovy k ochrane života a zdravia sú to predovšetkým Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, účelové cvičenia, Kurz na ochranu života a zdravia,  športový deň a rôzne športové súťaže.  Na zvýšenie motivácie k nadobúdaniu vedomostí a zručností v jednotlivých predmetoch sú organizované školské kolá predmetových olympiád a súťaží:

 

Ø  Olympiáda v slovenskom jazyku

Ø  Olympiáda v anglickom jazyku

Ø  Olympiáda v nemeckom jazyku

Ø  Mladý účtovník

Ø  Kredit

Ø  Súťaž v spracovaní informácií na počítači

Ø  Hollého pamätník

Ø  Matematický klokan

Ø  Biblická olympiáda

Ø  Genius Logicus

 

V rámci odborného vzdelávania sa žiaci pravidelne zúčastňujú na Veľtrhu cvičných firiem. V 3. ročníku je samostatným vyučovacím predmetom prax, ktorá sa realizuje v rozsahu 10 pracovných dní a člení sa na učebnú a odbornú prax. Výučba je v priebehu štúdia doplnená systémom odborných exkurzií, poznávacích zájazdov, prednášok, besied, výchovných koncertov, návštev divadelných a filmových predstavení, ktoré sú súčasťou plánu práce školy na konkrétny školský rok.

 

Organizácia školského roka sa riadi podľa Pedagogicko-organizačných pokynov, ktoré na aktuálny školský rok vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

 

Naši žiaci majú v súlade s platnou legislatívou možnosť v priebehu štúdia:   

 

Ø  prerušiť štúdium

Ø  prestúpiť na inú školu

Ø  opakovať ročník

Ø  postúpiť do vyššieho ročníka

Ø  zanechať štúdium

Ø  študovať podľa individuálneho učebného plánu

Ø  študovať na zahraničnej škole obdobného typu

 

Uvedené možnosti povoľuje riaditeľka školy v súlade s platnou legislativou na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka.

 

 

4.4        Zdravotné požiadavky na žiaka

Na prijatie do študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia je potrebný z hľadiska zdravotných požiadaviek na žiaka lekársky posudok, vyplnený na druhej strane prihlášky na štúdium na strednej škole, ktorým dorastový lekár potvrdí, že uchádzač je telesne schopný vykonávať práce podľa odboru štúdia, na ktorý sa hlási.

4.5        Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcej práci  vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov. Škola uplatňuje všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie BOZP:

a)      Technické opatrenia – spočívajú v udržiavaní priestorov školy v podmienkach zodpovedajúcich požiadavkám stanovených v zdravotníckych predpisoch. Takýto stav dosahujeme najmä revíziami, pravidelnou údržbou, odstraňovaním závad a pod.                                                   

b)      Organizačné opatrenia – spočívajú v takej úprave pracovného režimu a organizácie práce, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo pôsobenie škodlivých alebo nepriaznivých vplyvov práce a pracovného prostredia. Tieto opatrenia sa uskutočňujú napr. dodržiavaním zásad psychohygieny pri zastavovaní rozvrhu hodín a prestávok, stanovením vykonávania dozoru podľa platných predpisov a pod.

c)      Výchovné opatrenia – tvorí ich predovšetkým celkový systém riadenia a stimulácie k bezpečnej práci, systém pravidelných školení, overovania vedomostí a pod. Pri činnostiach organizovaných školou pedagogický zamestnanec preukázateľným spôsobom poučí žiakov o ich povinnostiach správať sa tak, aby neohrozovali svoje zdravie ani zdravie iných.

Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria medzi základnú dokumentáciu školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Tehelná 4, 920 01 Hlohovec

Názov školského vzdelávacieho programu

Obchodná akadémia Hlohovec

Kód a názov ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

6317 6 obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 

5             PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

       6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA

5.1        Charakteristika absolventa

Absolvent štvorročného študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Je to pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracovaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.

Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

Typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím).

Absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

Má schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapája do života spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizuje. Je schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu i za prácu ostatných. Po absolvovaní Školského vzdelávacieho programu Obchodná akadémia získa zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

 

 

 

5.2        Kompetencie absolventa

Absolvent študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami:

5.2.1        Kľúčové kompetencie

a)      Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti
Absolvent má:

-          vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

-         reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom          a cudzom jazyku,

-          podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,

-         vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,

-         aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,

-         vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na     druh oznámenia a širší okruh užívateľov,

-          štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

-          navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,

-          osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

-          spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

-          orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,

-           vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,

-          vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,

-          rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,

-          ovládať operácie pri práci s počítačom,

-          pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,

-          pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,

-          pracovať s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

b)     Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Absolvent má:

-          významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

-          vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotéza,

-          overovať a interpretovať získané údaje,

-          rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,

-          rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

-          samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,

-          predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

-          ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,

-          samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,

-          vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,

-          určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

-          stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

-          plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

-          overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

-          mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomý dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

-          prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

-          predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

-          prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

c)      Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Absolvent má:

-          objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,

-          získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

-          zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

-          určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

-          vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

-          poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),

-          vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

-          spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.

d)     Podnikateľské spôsobilosti

Absolvent má:

­          pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,

 

­          orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,

­          samostatne plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby a ciele podnikania,

­          viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,

-          vedieť efektívne využívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku    hospodárenia,

-     ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch,

­          pracovať so základnými informáciami  v dvoch cudzích jazykoch,

­          rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,

­          vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov a motivovať ich,

­          ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,

­          využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,

­          ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,

­          operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia,

­          vykonávať aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, myslieť systémovo a komplexne,

­          rešpektovať právo a zodpovednosť,

­          mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,

­          sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,

­          poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,

­          mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,

­          mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,

­          dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.   

e)      Spôsobilosť využívať informačné technológie

Absolvent má:

­          zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,

-          ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,

­          pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,

­          vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,

­          vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie,

­          graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,

-          komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie,

-          evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,

-          chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,

-          posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

f)       Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Absolvent má:

-          porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,

-          uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

-          konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

-          poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

-          orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,

-          uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

-          poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,

-          uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

-          pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,

-          chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

-          uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,

-          chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,

-          tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,

-          dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

-          konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

-          uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

-          zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

-          uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte,

-          podporovať hodnoty  miestnej, národnej,  európskej  a svetovej  kultúry  a mať  i nim vytvorený pozitívny vzťah,

-          preukazovať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky,

-          rozvíjať a utužovať postoje k morálnym hodnotám ako sú vlastenectvo, národná identita, kresťanské tradície.

 

 

5.2.2        Všeobecné kompetencie

Absolvent má:

-            zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,

-            vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,

-            ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,

-            získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

-            uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru,

-            pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,

-            chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,

-            vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,

-            vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,

-            pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľa sa na ochrane kultúrnych hodnôt,

-            v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,

-            v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,

-            s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,

-            v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností,

-            chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,

-            mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

-            uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,

-            chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec),

-            v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu,

-            vytvárať si vlastné filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života,

-            rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky,

-            vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,

-            osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe,

-            cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,

-            rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,

-            rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model,

-            vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,

-            aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote),

-            poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,

-            chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,

-            vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

-            prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,

-            uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,

-                ovládať a dodržiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia.

 

5.2.3        Odborné kompetencie

a)      Požadované vedomosti

Absolvent má:

-          aktívne používať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti,

-          chápať podstatu ekonomických javov a aplikovať ich v praxi,

-          ovládať podstatu podnikovej činnosti,

-          popísať právne formy podnikania,

-          mať potrebné znalosti o bankovej sústave, daňovej sústave a poisťovníctve,

-          mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou,

-          charakterizovať odbornú terminológiu v oblasti informačných technológií,

-          poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,

-          rozpoznávať riziká v riadení vlastných financií,

-          poznať príklady úspešných jednotlivcov vo svojej profesijnej ceste,

-          poznať podmienky vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny,

-          orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a uplatňovať tieto práva v praxi,

-          orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva,

-          osvojiť si základné vedomosti a zručnosti potrebné pre rozvíjanie vlastných podnikateľských aktivít,

-          ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať osvojené pojmy pri riešení praktických úloh,

-          poznať využitie rozsiahlych počítačových aplikácií, ako napr. administratívne systémy pre organizácie, letecké rezervačné systémy, online bankovníctvo,

-          poznať využitie rozsiahlych počítačových aplikácií v štátnej správe, v zdravotníctve, vzdelávaní,

-          rozumieť pojmom elektronická pošta, elektronický obchod,

-          rozumieť pojmu informačná bezpečnosť a jej prínosom pre organizáciu.

 

b)   Požadované zručnosti
Absolvent vie:

-             pracovať na PC na užívateľskej úrovni v programoch Word, Excel, a Power Point,

-             ovládať základné funkcie operačného systému, pracovať s programovým príslušenstvom Windows vrátane práce s grafikou a multimédiami,

-             ovládať programové vybavenie pri riešení ekonomických úloh, vrátane práce s internetom a elektronickou poštou,

-             rýchle a presne ovládať klávesnicu PC desaťprstovou metódou,

-             ovládať a dodržiavať STN 016910 a iné súvisiace normy pri písaní a formálnej úprave textu a vypracovávať vecne, gramaticky, štylisticky a formálne správne a psychologicky účinné písomnosti z administratívnej praxe,

-             účtovať v sústave podvojného účtovníctva a viesť jednoduché účtovníctvo v súlade s aktuálnymi postupmi vedenia účtovníctva, analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva,

-             použiť vybrané  matematické postupy pri riešení úloh v hospodárskej praxi,

-             vypočítať a interpretovať základné ekonomické ukazovatele,

-             vyhľadávať a uplatňovať v podnikateľskej činnosti základné právne normy,

-             orientovať sa v činnosti bánk a poisťovní,

-             aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu,

-             uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce,

-      vhodným spôsobom reprezentovať firmu a spoluvytvárať image firmy na verejnosti,

-      ovládať podstatu a princípy finančného hospodárenia,

-      vykonávať základné úkony rozboru finančného hospodárenia,

-      ovládať jednoduché a podvojné účtovníctvo,

-      vyhodnotiť informácie z účtovníctva z hľadiska možnosti ich využitia pri finančnom

riadení podniku,

-    používať pri vybavovaní agendy prostriedky štandardnej kancelárskej techniky,

-    aplikovať princípy marketingu v riadiacom procese,

-    využívať hospodárne a ekologicky pracovné prostriedky so snahou dosiahnuť

     efektívny ekonomický výsledok,

-    organizovať prácu, riadiť menší kolektív a koordinovať prácu v tíme,

-    analyzovať prínos prijímaných rozhodnutí,

-    spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť s využitím komunikačných

     a informačných technológií získané informácie,

-    pracovať s právnymi normami a záväznými predpismi súvisiacimi s činnosťou

     zodpovedajúceho odboru,

-    účtovať v sústave podvojného účtovníctva a jednoduchého účtovníctva,

-    vypočítať a interpretovať základné ekonomické ukazovatele,

-    využívať vybrané matematické postupy pri riešení jednotlivých úloh,

-    využívať dosiahnuté výsledky v riadení a kontrole,

-    spracúvať ekonomickú agendu vybranými ekonomickými softvérmi,

-    aplikovať teoretické vedomosti pri spracúvaní obsahu, foriem a pri pracovných

     postupoch vo vyhotovovaní prvotných obchodných dokladov,

-    spracúvať vecne, jazykovo a formálne správne doklady a písomnosti s využitím

     výpočtovej techniky,

-    písať hmatovou metódou a dodržiavať normalizovanú úpravu písomností,

-    pracovať so štatistickými materiálmi, hospodársko-geografickým informačným

     materiálom, grafmi, mapami, internetom a odbornou literatúrou,

-    riešiť samostatne, alebo v tíme problémové úlohy,

-    uplatňovať v práci komunikatívne zručnosti.

 

c)  Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                      

Absolvent sa vyznačuje:

-          schopnosťou zodpovedného, čestného a presného konania,

-          cieľavedomým rozhodným a rozvážnym vystupovaním a jednaním, schopnosťou riešiť konfliktné situácie,

-          empatiou a toleranciou,

-          zodpovedným narábaním s informáciami,

-          kreatívnym myslením, flexibilitou a komunikatívnosťou,

-          trpezlivosťou, dôslednosťou, presnosťou a diskrétnosťou,

iniciatívnosťou a adaptabilnosťou,

-          schopnosťou spolupracovať a pracovať v tíme,

-          schopnosťou riešiť spoluzodpovednosť za výsledky práce,

-          dodržiavaním firemnej kultúry,

-          zodpovedným prístupom k ochrane životného prostredia.

 

6 UČEBNÝ PLÁN  

 

 

 

29

Škola (názov, adresa)

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

 

Názov ŠKVP

Obchodná akadémia Hlohovec

Kód a názov  ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

6317 6 obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

Jazyk a komunikácia

18

18

15

13

64

36

Slovenský jazyk a literatúra

          3                             

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  a), b)

3

3

3

4

13

Druhý cudzí jazyk  a), b)

3

3

3

2

11

Človek, hodnoty a spoločnosť

 

 

 

 

7

Etická výchova/Náboženská výchova  a), c)    

1

1

 

 

2

Dejepis

1

1

 

 

2

Občianska náuka

Človek a príroda

1

1

1

 

3

3

Ekológia

 

1

1

 

2

Biológia

Matematika a práca s informáciami

1

 

 

 

1

10

Matematika

2

2

2

2

8

Informatika

Zdravie a pohyb

1

1

 

 

2

8

Telesná výchova   a)

Telesná s športová výchova  a)

 

2

 

2

 

2

2

8

Odborné vzdelávanie

Teoretické vzdelávanie

15

15

18

20

68

31

Ekonomika a)

2

3

3

2

10

Administratíva a korešpondencia a)

3

2

2

2

9

Tovaroznalectvo

 

1

 

 

1

Sociálna komunikácia

2

 

 

 

2

Účtovníctvo  a)

Praktická príprava

 

3

4

2

9

29

ECDL a), f)

2

2

3

2

9

Ekonomické cvičenia

 

 

 

2

2

Odborná prax  d)

 

 

2 týždne

 

 

Podnikateľské vzdelávanie

2

2

 

 

4

Hospodárska geografia

2

2

 

 

4

Praktická štatistika

2

 

 

 

2

Právo

 

 

 

2

2

Makroekonómia

 

 

 

2

2

Cudzí jazyk v praxi

 

 

2

2

4

Voliteľné predmety

 

 

4

4

8

Marketing   a), e)

 

 

2

2

 

Manažment osobných financií  a), e)

 

 

2

2

 

Cvičná firma praktikum   a), e)

 

 

2

2

 

Taliansky jazyk  a), e)

 

 

2

2

 

Konverzácia v cudzom jazyku  a), e)

 

 

2

2

 

Spolu

33

33

33

33

132

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia  h)

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz  i)

 

 

 

 

 

             

 

Prehľad využitia týždňov

 

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Maturitná skúška

-

-

-

1

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)

7

7

7

6

Účasť na odborných akciách

 

 

 

 

Spolu týždňov

40

40

40

37

 

Poznámky k učebnému plánu:

 a)     Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb školy a platnej legislatívy.

 b)     Vyučujú sa dva jazyky: jazyk anglický a jazyk nemecký. Prvým cudzím jazykom je jazyk, ktorý sa žiak učil na ZŠ a v jeho štúdiu pokračuje v obchodnej akadémii. Prvý cudzí jazyk má dotáciu hodín v 1., 2. a 3. ročníku 3 hodiny týždenne, v 4. ročníku 4 hodiny týždenne. Dotácia hodín druhého cudzieho jazyka je v 1. , 2. a 3. ročníku 3 hodiny týždenne, v 4. ročníku 2 hodiny týždenne.

c)      Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.

d)      Predmet odborná prax je samostatným vyučovacím predmetom, realizuje sa v 3. ročníku

v  rozsahu 10 pracovných dní, člení sa na učebnú a odbornú prax. Učebnú prax uskutočňujú žiaci pod priamym vedením učiteľa, odbornú prax pod priamym vedením

koordinátorov praxe. Predmet prax je klasifikovaný, nemá dotáciu hodín (nezobrazuje sa v celkovom  počte týždenných vyučovacích hodín – teda ani v úväzku učiteľa).

e)      Voliteľné predmety sú zaradené podľa učebného plánu do 3. a 4. ročníka, s dotáciou 2 hodiny týždenne. Pre žiaka v 3. ročníku spolu 4 hodiny  týždenne, vo 4. ročníku spolu 4 hodiny týždenne.

f)      V predmete ECDL obsah vychádza zo sylabu ECDL, ktorý podrobne stanovuje obsah požadovaných znalostí a zručností potrebných pre využívanie osobných počítačov. Obsah znalostí a zručností sa delí do siedmich tematických celkov – modulov. Po úspešnom absolvovaní štandardizovaných testov môžu žiaci získať Európsky vodičský preukaz na počítač (Certifikát ECDL), ktorý je medzinárodne rešpektovaný, má časovo neobmedzenú platnosť a je dokladom o schopnosti efektívne využívať základné informačné technológie.

g)      Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.

 h)      Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov študijných odborov stredných odborných škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami   a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz priamo po triedach, výnimočne po ročníkoch. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku v teréne mimo priestorov školy. Je súčasťou plánu práce školy. 

i)       V 1. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný lyžiarsko-výcvikový kurz, ktorý sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín denne).

         Účelové kurzy sa realizujú v rámci 7-týždňovej  časovej rezervy v školskom roku.


6.1              

 

 

 

 

 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

 

 

 

Škola (názov, adresa)

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Názov ŠkVP

Obchodná akadémia Hlohovec

Kód a názov  ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

6317 6 obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Iné

vyučovací jazyk - slovenský

Štátny vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Vzdelávacie oblasti

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín celkom

Vyučovací predmet

Počet týž. vyučovacích hodín celkom

Disponibilné hodiny

Obsahové štandardy

Jazyk a komunikácia

34

Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety

64

 

Zvuková rovina jazyka a pravopis

 

 

 

 

Významová/lexikálna rovina jazyka

 

 

 

Tvarová/morfologická rovina jazyka

 

 

 

Syntaktická/skladová rovina

 

 

 

Sloh

 

 

 

Jazykoveda

 

 

 

Jazyk a reč

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenie sa

Slovenský jazyk a literatúra

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Práca s informáciami

Jazyková kultúra

Komunikácia

Všeobecné pojmy

Literárne obdobia a smery

Literárne druhy

Štruktúra literárneho diela

Štylizácia textu

Metrika

Počúvanie s porozumením

 

 

 

 

Čítanie s porozumením

 

Prvý cudzí jazyk

 

 

 

 

Písomný prejav

12

14

 

2

 

Ústny prejav

Interkultúrna komunikácia

Počúvanie s porozumením

10

Druhý cudzí jazyk

 

10

 

Čítanie s porozumením

Písomný prejav

Ústny prejav

 

 

 

Interkultúrna komunikácia

 

 

 

Človek, hodnoty a spoločnosť

7

 

 

 

Úvod do spoločenského vzdelávania. Psychológia osobnosti

2

Etická výchova/Náboženská výchova

2

 

Sociálna psychológia a základy komunikácie

Demokracia a jej fungovanie

Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy

Filozoficko-etické základy hľadania zmyslu života

Dejepis

2

Dejepis

2

 

Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob života

3

 

Občianska náuka

3

 

Estetika životného prostredia

 

Ľudové a regionálne umenie

 

Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života

 

Človek a príroda

3

 

 

 

Človek a životné prostredie

2

Ekológia

2

 

Deje v živých sústavách

1

Biológia

1

 

Matematika a práca s informáciami

8

 

 

 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami

 

 

Matematika

 

 

 

2

Vzťahy, funkcie, tabuľky a diagramy

8

8

Geometria  a merania

Kombinatorika, pravdepodobnosti a štatistika

Logika, dôvodenie a dôkazy

 

 

Práca s údajmi a informáciami

2

Informatika

2

 

Základy informačných technológií v informatike

Informácie a komunikácia, elektronická prezentácia

Zdravie a pohyb

8

 

 

 

Zdravie a jeho poruchy

 

 

 

 

Zdravý životný štýl

8

Telesná a športová výchova

8

 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť

 

 

 

 

Športové činnosti pohybového režimu

 

 

 

 

Disponibilné hodiny

4

 

4

4

Teoretické vzdelávanie

20

Odborné vzdelávanie – povinné predmety

68

 

Základné pojmy trhovej ekonomiky

10

Ekonomika

10

 

Základy výroby, výrobné faktory

 Národné hospodárstvo, štruktúra, makroekonomické ukazovatele NH

Zahraničný obchod a medzinárodná ekonomická intergrácia

Základné podnikové činnosti

Podnikanie, druhy podnikateľských subjektov

Pracovno-právne vzťahy a personalistika

Daňová sústava

Bezpečnosť práce

 Podnikanie v trhovej ekonomike

4

Podnikateľské vzdelávanie

4

 

Štart podnikania

Trh, trhový mechanizmus, tvorba ceny

Hospodárska politika

Medzinárodný obchod a mena

Základné poznatky z manažmentu

Základné poznatky z marketingu

Manažment ľudských zdrojov

Komunikačné, prezentačné a manažérske zručnosti

Riešenie konfliktov a sebareflexia

Základné poznatky zo sociálnej  komunikácie

2

Sociálna komunikácia

2

 

Prijímanie a poskytovanie informácií

Elektronická komunikácia

Právo v ekonomických a obchodných činnostiach

2

Právo

2

 

Právny systém a právny poriadok SR

Právne zdroje

Základy makroekonómie

2

Makroekonómia

2

 

Makroekonomické ukazovatele

Praktická príprava

18

 

 

 

Používanie počítača a správa súborov

9

ECDL

9

 

Spracovanie textu

Tabuľkový kalkulátor a databázový systém

Nácvik komunikácie so zákazníkom a  spoločenského vystupovania

4

Cudzí jazyk v praxi

4

 

Základné štatistické pojmy

2

Praktická štatistika

2

 

Základy vedenia účtovníctva

2

Ekonomické cvičenia

2

 

Precvičovanie obchodných komplexných príkladov

 

Praktické precvičovanie – založenie, organizácia, evidencia a likvidácia firmy

Počítačové spracovanie dokladov

Základné pojmy z tovaroznalectva

1

Tovaroznalectvo

1

 

Technické a technologické postupy v oblasti TVZ

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygienické predpisy, HACCP

Organizácia a nadväznosť pracovných  činností vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách a strediskách služieb a cestovného ruchu

 

Odborná prax

2 týždne

 

Precvičovanie pracovných činností a evidencie

Organizácia práce, pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobných, obchodných, odbytových stredísk, stredísk služieb, cestovného ruchu a pracovísk verejnej správy

Precvičovanie jednotlivých činností vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách, strediskách služieb, cestovného ruchu a na pracoviskách verejnej správy

Pracovné činnosti pre zabezpečenie podnikových aktivít

Disponibilné hodiny

30

                      

 

30

 

 

Administratíva a korešpondencia

9

9

 

 

Účtovníctvo

9

9

 

 

Hospodárska geografia

 

4

4

 

Voliteľné predmety

 

8

 

 

 

Konverzácia v cudzom jazyku

2

2

 

 

Marketing

2

2

 

 

Taliansky jazyk

2

2

 

 

Cvičná firma

2

2

CELKOM

132

 

132

 

Ochrana života a zdravia

 

 

 

 

 

Teoretická príprava

 

Teoretická príprava

3 hodiny

 

Praktický výcvik: Zdravotnícka príprava,  Mimoriadne udalosti – civilná ochrana, pobyt v prírode, Technické činnosti  

a športy

Praktický výcvik  

 

Mimovyučovacie aktivity

18 hodín

 

 

Mimovyučovacie aktivity

1 týždeň

 

Telovýchovno-výcvikový kurz

 

Lyžovanie

 

Lyžiarsky výcvik

1 týždeň

 

 

 


6             UČEBNÉ OSNOVY ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 obchodná akadémia

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania

 

Prehľad kľúčových kompetencií

Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

Schopnosti tvorivo riešiť problémy

Podnikateľské spôsobilosti

Spôsobilosti využívať informačné technológie

Spôsobilosti byť demokratickým občanom

Prehľad názov predmetov

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií

Povinné všeobecnovzdelávacie predmety

 

Slovenský jazyk a literatúra

J

J

J

J

J

J

Prvý cudzí jazyk

J

J

J

 

J

J

Druhý cudzí jazyk

J

J

J

 

J

J

Etická výchova/náboženská  výchova

J

J

J

J

J

J

Dejepis

J

J

J

J

J

J

Občianska náuka

J

J

J

 

 

J

Ekológia

J

J

J

J

J

 

Biológia

J

J

J

J

J

 

Matematika

J

J

J

J

J

J

Informatika

 

J

J

 

J

 

Telesná a športová výchova

J

J

J

 

 

J

Povinné odborné predmety

 

Ekonomika

J

J

J

J

J

J

Administratíva a korešpondencia

J

J

J

J

J

J

Tovaroznalectvo

J

J

J

J

J

 

Sociálna komunikácia

J

J

J

 

 

J

Účtovníctvo

 

J

J

J

J

J

Podnikateľské vzdelávanie

J

J

J

J

 

 

Hospodárska geografia

J

J

J

J

J

J

Praktická štatistika

J

J

J

J

J

J

Právo

 

 

 

 

 

 

Makroekonómia

 

 

 

 

 

 

ECDL

 

J

J

 

J

 

Cudzí jazyk v praxi

J

J

J

 

J

J

Ekonomické cvičenia

J

J

J

J

J

J

Odborná prax

J

J

J

J

J

J

Voliteľné predmety

 

Konverzácia v cudzom jazyku

J

J

J

 

J

J

Marketing

J

J

J

J

 

J

Manažment osobných financií

 

 

 

 

 

 

Cvičná firma

J

J

J

J

J

J

Taliansky jazyk

J

J

J

J

 

 

Účelové kurzy

 

Ochrana života a zdravia

 

J

J

J

 

J

Telovýchovno-výcvikový kurz

J

J

J

 

 

J

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príležitostí, akcií alebo  aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky žiakov, ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií.

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre vybrané kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými komisiami na škole a je podrobne rozpracovaná v učebných osnovách pre jednotlivé predmety, ktoré sú súčasťou tohto školského vzdelávacieho programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Tehelná 4, 920 01 Hlohovec

Názov školského vzdelávacieho programu

Obchodná akadémia

Kód a názov ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

6317 6 obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 

 

7             PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA

 

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné podmienky na jeho realizáciu. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych noriem a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia. V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu. My sme ich rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb a požiadaviek nášho študijného odboru, aktuálnych cieľov a našich reálnych možností. Podmienky, v ktorých sa bude realizovať tento vzdelávací program sú nasledovné:

 

8.1        Materiálne podmienky

 

a)Makrointeriéry

-  Školská budova

-  Školský dvor

    

      b) Kapacita školy

Školský manažment:

*            Kancelária riaditeľky školy

*            Kancelária zástupkyne riaditeľky školy

*            Spoločenská miestnosť

*            Sociálne zariadenie

Pedagogickí zamestnanci školy

*            Zborovňa pre rokovania pedagogickej rady

*            8  kabinetov pre učiteľov

*            Sociálne zariadenie

 

Nepedagogickí zamestnanci školy

*            Kancelária pre sekretariát s kuchynkou 

*            Kancelária pre hospodárku a účtovníčku

*            Denná miestnosť pre upratovačky

*            Vrátnica

*            Dielňa

*            Kotolňa

*            Hygienické priestory (WC, sprchy)

 

Ďalšie priestory

*            Sklad učebníc

*            Jedáleň

*            Posilňovňa

*            Bufet

*            Šatne

*            Archív

*            Sklad náradia

 

    c) Vyučovacie interiéry

 

*            12 klasických tried

*            3 odborné učebne informatiky

*            Odborná učebňa pre anglický jazyk

*            Odborná učebňa pre nemecký jazyk

*            Odborná učebňa administratívy a korešpondencie

*            Odborná učebňa modernizácie vzdelávania

*            Cvičná firma

*            Multimediálna učebňa

*            INFOVEK

 

     d) Vyučovacie exteriéry

 

*            Školské viacúčelové ihrisko

 

V zimných mesiacoch na vyučovanie telesnej výchovy prenajímame športovú halu na Zábraní v Hlohovci.

 

 

8.2        Personálne podmienky

 

*      Manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program, spĺňa požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti a kvalifikačné predpoklady, ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činností podľa platných predpisov. Súčasťou práce vedúcich pedagogických zamestnancov je schopnosť inovovať obsah a metódy výučby s cieľom skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravenosť reagovať na potreby trhu práce.

*      Odborná a pedagogická spôsobilosť učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými   predpismi.  Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.    

*      Pedagogickí zamestnanci sú zapojení do procesu celoživotného vzdelávania. Škola má vypracovaný plán kontinuálneho vzdelávania, v rámci ktorého učitelia sústavne nadobúdajú vedomosti, zručnosti a spôsobilosti s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. 

*      Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (hospodárka, účtovníčka, administratívna pracovníčka, školník, upratovačky), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je v súlade s platnými   predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných predpisov.    

*      Výchovný poradca je pedagogický zamestnanec špecialista, ktorý zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania. V prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje s odbornými zamestnancami poradenských zariadení a výchovné poradenstvo vykonáva formou informačných, koordinačných, metodických a iných súvisiacich činností v súlade s plánom práce školy.

 

8.3        Organizačné podmienky

 

*      Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy a rámcového učebného plánu  štátneho  vzdelávacieho  programu. Rámcové  rozvrhnutie  obsahu vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe vychádza zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodržané a sú preukázateľné. Pre  jeho realizáciu platí platný školský zákon.

*      Vyučovanie je realizované z veľkej časti v rámci systému vyučovacích hodín a začína sa o 8.00 h. Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku.

*      Predmet prax sa realizuje v 3. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní a člení sa na učebnú a odbornú prax. Učebnú prax uskutočňujú žiaci pod priamym vedením učiteľa, odbornú prax pod priamym vedením koordinátorov praxe.

*      Do vyučovania sú začlenené i ďalšie organizačné formy. V rámci telesnej výchovy a ochrany života a zdravia je to týždenný lyžiarsko-výcvikový kurz a účelové kurzy podľa učebného plánu.

*      Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú exkurzie zamerané na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Plán exkurzií je súčasťou ročného plánu školy. 

*      Vyučovanie je v priebehu štúdia dopĺňané i ďalšími aktivitami, ktoré dopĺňajú bežnú výučbu o praktické činnosti, sprostredkovávajú poznávanie reality, odborné, športové a umelecké zážitky, ktoré vedú k lepšiemu naplneniu výchovno-vzdelávacích cieľov. Realizácia týchto aktivít je v súlade s ročným plánom práce školy a taktiež závisí od aktuálnych možností.

*      Výchovno-vzdelávací proces sa riadi podľa Školského poriadku Obchodnej akadémie Hlohovec, ktorý upravuje pravidlá správania sa žiakov, ich práva a povinnosti a je súčasťou Organizačného poriadku Obchodnej akadémie Hlohovec. Žiaci sa so školským poriadkom oboznamujú každý rok na prvej triednickej hodine a potvrdzujú na osobitnom zázname svojim podpisom jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách.

*      Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi platnými legislatívnymi normami, sú rozpracované v kapitole 10. tohto vzdelávacieho programu a učebných osnovách jednotlivých predmetov. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach a podmienkach vykonania skúšok sú žiaci a rodičia vopred informovaní.

*      Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej skúške.

*      Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a verejnosťou sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov, manažmentu školy, výchovnej poradkyne, jednotlivých vyučujúcich i nepedagogických zamestnancov školy. Sú to pravidelné zasadnutia triednych aktívov Rodičovského združenia pri OA Hlohovec, zasadnutia Rady školy pri OA Hlohovec, v ktorej sú zastúpení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, rodičia, žiaci i zástupcovia zriaďovateľa. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch a dosiahnutých výsledkoch školy, riešenie problémových výchovných situácií, organizačné zabezpečenie spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií organizovaných školou.

*      Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí  na školskej úrovni sa organizuje formou jednoduchých ročníkových prác a projektov ako spoločný výstup teoretického a praktického vyučovania. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritéria hodnotenia, formu prác a projektov a ich prezentácie  prípadne aj  s prístupom  verejnosti. Žiaci sa môžu zúčastňovať aj na súťažiach  a prezentáciách vo svojom odbore na národnej a medzinárodnej úrovni. Výsledky práce žiakov sa môžu predstaviť verejnosti na výstavách a prezentáciách  na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

 

 

8.4        Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho procesu. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, noriem a pod.  Priestory, v ktorých prebieha vyučovanie, musia zodpovedať platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES.

 

Škola prijíma technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík. Žiaci i zamestnanci absolvujú povinné školenia bezpečnosti práce, dodržiavania osobnej hygieny a protipožiarnej ochrany. Pri zabezpečení praxe je prijímajúca organizácia povinná oboznámiť žiakov s predpismi na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so Zákonníkom práce. Škola pred začiatkom praxe poučí žiakov o dôslednosti dodržiavania bezpečnostných a hygienických predpisov.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Tehelná 4, 920 01 Hlohovec

Názov školského vzdelávacieho programu

Obchodná akadémia

Kód a názov ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

6317 6 obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 

 

8             PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI V ŠTUDIJNOM ODBORE 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA

 

Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri formulovaní požiadaviek na ich štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce, analýzy povolania, pedagogicko–psychologických poradní a dorastového lekára.

 

Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) žiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabených alebo chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými poruchami učenia alebo správania sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, tiež žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (rómske etnikum, imigranti). Špecifickou skupinou žiakov so ŠVVP sú žiaci mimoriadne nadaní.

 

Žiaci so ŠVVP sú v Obchodnej akadémii Hlohovec vzdelávaní formou individuálneho začlenenia, pri ktorom sú zaraďovaní do tried s ostatnými žiakmi školy a študujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy  sú prispôsobené ich problému. K prijatiu na štúdium žiaka so zdravotným znevýhodnením je potrebné na prihláške na štúdium vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia. Pri prijímaní na štúdium sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie uchádzača. Cieľom integračných snáh je podpora socializácie týchto žiakov, ich lepšia príprava na bežný život – občiansky i profesionálny. Začleneným žiakom sa snažíme vytvárať vhodné materiálne podmienky, škola  má vybudovaný bezbariérový prístup, spolupracujeme so zariadeniami špeciálno-pedagogického poradenstva, pedagogicko-psychologickou poradňou a odbornými lekármi. Veľmi pozitívne sú naše skúsenosti so začlenením telesne postihnutých žiakov. Pri hodnotení alebo klasifikácii prospechu a správania začleneného žiaka prihliadame na možnosti vyplývajúce z jeho diagnózy. Štúdium v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia nemôže byť poskytnuté žiakom s mentálnym postihnutím, žiakom s autistickým syndrómom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu a zmenšenou komunikačnou schopnosťou. Maturitná skúška pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa koná v súlade s platnou vyhláškou o ukončovaní štúdia, v ktorej sú definované úpravy podmienok maturitnej skúšky podľa zaradenia žiaka do jednej z troch skupín podľa stupňa obmedzenia.  

Výchova žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

Tento vzdelávací program je otvorený i pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to žiaci, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá:

1.            žiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného minima,

2.            aspoň jeden zákonný zástupca žiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný,

3.            najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie,

4.            neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny,

5.            vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.  

 

Výchova a vzdelávanie nadaných žiakov

 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov. Výchova a vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi efektívne, žiaduce, a to tak zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti investovaného času a finančných prostriedkov. Pre mimoriadne nadaných žiakov sme pripravili tieto úpravy:

 

*            žiaci budú začlenení  do bežných tried,

*            v prípade mimoriadnych podmienok a situácii pripravíme individuálne učebné plány a vzdelávací program, ktorý by im eventuálne umožnil ukončiť študijný odbor aj skrátenom čase ako je daný týmto vzdelávacím programom,

*            umožní sa im štúdium väčšieho počtu voliteľných predmetov, ako aj ďalších cudzích jazykov,

*            podľa potreby budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú navštevovať aj špecializované odborné pracoviská (za podmienok výskytu istých anomálii v ich správaní),

*            škola môže do tohto odboru štúdia prijať aj žiaka, ktorý úspešne ukončil základnú školu aj v nižšom ako 9. ročníku. Pre týchto žiakov bude vypracovaný individuálny plán vzdelávania a prípravy,

*            pre výnimočne športovo nadaných žiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia s vymedzením konzultačných hodín,

*            vo výučbe týchto žiakov budeme využívať nadštandardné vyučovacie metódy a postupy, budú zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umožní sa im práca na vlastných projektoch, vo výnimočných prípadoch môže by poskytnuté štúdium formou on-line,

*            v individuálnych plánoch sa môžu zaviesť aj špeciálne predmety štúdia, prípadne kombinácia viacerých obsahov predmetov,

*            škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, že bude organizovať mesačné stretnutia (neformálne) učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, žiakov, rodičov a (prípadne) zamestnávateľov, počas ktorých budú žiaci prezentovať svoje názory a požiadavky, aby sa mohli operatívne riešiť,

*            škola môže umožniť žiakom aj aktívnu spoluprácu s vysokou/vysokými školami. Pre týchto žiakov bude s týmito vzdelávacími inštitúciami intenzívne spolupracovať,

*            škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti,

*            všetci žiaci bez výnimky  budú dodržiavať školský poriadok.

 


Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Tehelná 4, 920 01 Hlohovec

Názov školského vzdelávacieho programu

Obchodná akadémia

Kód a názov ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

6317 6 obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 

 

9             VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA

      

V Obchodnej akadémii Hlohovec považujeme vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov za jednu z najvýznamnejších kategórií celého vyučovacieho procesu. Naším cieľom je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil. 

10.1 Funkcie hodnotenia

·               diagnostická, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov žiakov a jeho nedostatkov,

·               prognostická, ktorá identifikuje zodpovedajúce predpoklady, možnosti  a potreby  ďalšieho vývoja žiakov,

·               motivačná, ovplyvňujúca pozitívnu motiváciu žiakov,

·               výchovná, formujúca pozitívne vlastnosti a postoje žiakov,

·               informačná, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania,

·               rozvíjajúca, ktorá ovplyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov,

·               spätnoväzbová, ktorá vplýva na revidovanie  procesu výučby.

 

10.2 Formy hodnotenia

1.      podľa výkonu žiaka

a)            výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných žiakov,

b)            hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon žiaka meria na základe stanoveného kritériá (norma, štandard),

c)            individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon žiaka  z jeho predchádzajúcim výkonom.

2.      podľa cieľa vzdelávania

a)             sumatívne hodnotenie na jasne definovaných kritériách  pri ukončení štúdia, 

b)            formatívne hodnotenie zabezpečuje spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom.

c)             

3.       podľa času

a)       priebežné  hodnotenie, kde sa žiak hodnotí v priebehu celého vyučovacieho obdobia,  

b)      záverečné hodnotenie, pri ktorom sa žiak hodnotí jednorázovo na konci vyučovacieho obdobia.

4.       podľa informovanosti

a)             formálne  hodnotenie, kedy je žiak dopredu informovaný o hodnotení a môže sa naň pripraviť,

b)            neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje bežná činnosť žiaka vo vyučovacom procese.

5.       podľa činnosti

a)             hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod. , 

b)            hodnotenie výsledku činnosti, napr. test, výkres, model, výrobok a pod.

6.       podľa prostredia

a)             interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi, 

b)            externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. učiteľ z inej školy, odborník z praxe, inšpektor a pod.

 

10.3    Hodnotiaci štandard

10.3.1 Kritériá hodnotenia

Kritériá hodnotenia zisťujú mieru realizácie plánovaných výsledkov, určujú, ako stanoviť dôkaz o tom, že učenie bolo ukončené a preukázané pre požadovaný výkonový štandard. Je dôležité aby kritériá hodnotenia boli definované na jeden výkon, aby boli konkrétne, jasné, stručné, zamerané buď na proces (činnosť) alebo na výsledok činnosti.

10.3.2 Spôsoby a postupy hodnotenia

a)                  podľa počtu skúšaných žiakov

Þ                individuálne

Þ                skupinovo

Þ                frontálne

b)                 podľa časového zaradenia

Þ                priebežné skúšanie  (skúša sa učivo jednej alebo niekoľkých vyučovacích hodín),

Þ                súhrnné skúšanie (skúša sa učivo tematického celku alebo učivo za celé klasifikačné obdobie),

Þ                záverečné skúšanie (maturitné alebo opravné skúšky).

c)                  podľa spôsobu vyjadrovania sa

Þ                ústne hodnotenie (otázka – odpoveď),

Þ                písomné hodnotenie (cieľový test, test voľných odpovedí, stanovenie (určenie niečoho), prípadová štúdia, projekt, zistenie a pod.),

Þ                praktické hodnotenie (cvičenia, simulácie, projekty a pod.).

 

 

 

 

 

 

10.3.3 Nástroje hodnotenia

 

ODBORNÉ KOMPETENCIE

VŠEOBECNÉ (KOGNITÍVNE) KOMPETENCIE

Praktické cvičenia

Simulované situácie

Úloha hrou

Ústne odpovede

Projekt

Zistenie

Stanovenie (niečo určiť)

Prípadová štúdia

Zapisovanie do pracovnej knihy

Protokoly

Správy

Osobný rozhovor                          

Dotazník                                       

Ústna odpoveď (krátke, súvislé a obmedzené odpovede, doplnenia)

Písomné odpovede (testy)

Projekt

Zistenie

Stanovenie (niečo určiť)

Porovnanie

Prípadová štúdia

Školská práca

Úlohy a cvičenia

 

 

 

Pri rozhodovaní  o využití uvedených postupov platia tieto zásady:

ü   praktické, ústne a písomné overovanie by sa malo používať vtedy, ak je možné overiť kompetencie na základe kritérií v určitom stanovenom čase,

ü   písomné overovanie by sa malo použiť tam, kde sa dá predložiť vopred pripravený  písomný materiál,

ü   portfólio by sa malo použiť vtedy, keď ide o priebežné hodnotenie a nie je možné hodnotiť kompetencie podľa kritérií v stanovenom čase.

10.4  Hodnotenie a klasifikácia žiakov počas štúdia

(1)        Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov klasifikáciou.

(2)        Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 – nedostatočný.

(3)        Riaditeľka školy (ďalej len „riaditeľka“) oznámi v deň začiatku príslušného školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú v súlade so školským vzdelávacím programom.

(4)        V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“ v súlade so školským vzdelávacím programom.

(5)        Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny učiteľ, alebo učitelia jednotlivých predmetov. V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo správania informuje zákonných zástupcov žiaka triedny učiteľ písomne.


10.4.1  Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikáciežiakov

(1)        Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v Obchodnej akadémii Hlohovec je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania žiaka.

(2)        Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu.

(3)        Žiak má právo

a)      vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,

b)      dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,

c)      na objektívne hodnotenie.

(4)        Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia žiaka. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.

(5)        Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka.

(6)        Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení.

(7)        V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti žiaka v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach môže pri klasifikácií známkou uviesť slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce.

10.4.2  Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu

(1)        Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

a)      sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu,

b)      sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,

c)      rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy),

d)     konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie,

e)      rozhovormi so žiakom.

(2)        Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka podľa vnútorných predpisov školy. V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.

(3)        Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát.

(4)        Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.

(5)        Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru.


10.4.3  Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu

(1)        Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou.

(2)        Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou.

(3)        Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú:

a)      známky z ústnych odpovedí,

b)      známky z písomných prác,

c)      posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon.

(4)     Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní učitelia po vzájomnej dohode.

(5)        Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.

10.5    Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia


10.5.1  Klasifikácia slovenského jazyka a literatúry

(1)   V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra.

(2)   Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna zložka. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov.

(3)   Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete slovenský jazyk klasifikujú podľa kritérií uvedených v nasledovných odsekoch.

(4)   Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, kultivovane, gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia a zároveň dokáže vecne a presvedčivo argumentovať, obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. Používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, dokáže zaznamenať a vypísať základné údaje. Umelecký text analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami a interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela dokáže využívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry.

(5)   Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, kultivovane, takmer vždy gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia, zároveň vecne a s pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a kriticky hodnotí. Používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi primerane uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, takmer vždy dokáže zaznamenať a vypísať základné údaje. Umelecký text primerane analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami a interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela takmer vždy dokáže využívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry.

(6)   Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje vhodne a kultivovane, čiastočne gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch s pomocou učiteľa je schopný čiastočne využívať logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, porovnávanie. S pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a hodnotí. Čiastočne používa odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavujú štylistické a gramatické chyby. Žiak číta nesúvislo umelecké a odborné texty, s pomocou učiteľa sa v nich orientuje a vypisuje základné údaje. Interpretuje a porovnáva umelecký a vecný text, pričom čiastočne využíva poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry.

(7)   Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje čiastočne gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Odbornú jazykovú terminológiu používa iba čiastočne. S pomocou učiteľa v ústnej a písomnej forme tvorí jednoduché druhy textov, pričom dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavuje väčšie množstvo štylistických a gramatických chýb. Žiak číta pomaly, nesúvislo a s prestávkami, v umeleckých a vecných textoch sa orientuje a vypisuje základné údaje s pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho interpretovať umelecký alebo vecný text, a to s pomocou učiteľa a odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s prečítaným textom.

(8)   Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vo vyjadrovaní robí gramatické chyby. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Jednoduché druhy textov v ústnej i písomnej forme dokáže tvoriť iba s pomocou učiteľa. V ústnej alebo písomnej forme sa vyskytujú štylistické a gramatické chyby. Žiak číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami a v umeleckých a vecných textoch sa orientuje iba s pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho iba s pomocou učiteľa interpretovať umelecký alebo vecný text a veľmi jednoducho odpovedať na otázky súvisiace s prečítaným textom.


10.5.2  Klasifikácia vyučovacieho predmetu cudzí jazyk

(1)   Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch, v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami.

(2)   Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory.

(3)   Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.

(4)   Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti definovanej v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch.

(5)     Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni A1 klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 6 až 10 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.

(6)        Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom pri pomalšej rýchlosti reči. Rozumie každodenným výrazom, otázkam a pokynom. Pri písomnom prejave si vie vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej. Pri čítaní rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a téme primeranú slovnú zásobu. Výslovnosť a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné. Výpoveď je takmer gramaticky správna.

(7)        Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka dokáže komunikovať jednoduchým a pomalším spôsobom. Takmer vždy rozumie každodenným výrazom. V písomnom prejave dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety. Vie si vyžiadať informácie a podať ich ďalej. Reaguje na podnet a takmer správne interpretuje zadanú úlohu. Pri čítaní rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám. Používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne jazykové prostriedky. Svoj prejav prerušuje kratšími prestávkami, ktoré sú spôsobené menšími jazykovými nedostatkami. Vplyv materinského jazyka na intonáciu a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu.

(8)        Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý. Používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu, nedostatky v používaní jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu. Zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný pomalšie reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Žiak potrebuje pri čítaní, písaní a jednoduchej komunikácii miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je zväčša primeraná, žiak používa aj nesprávne výrazy. Vplyv materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu.

(9)        Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje len čiastočne gramaticky správne a to v hovorenej i písanej forme. Zámer zadanej úlohy pochopí často len po zopakovaní, žiak reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Má obmedzenú základnú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Prejav je veľmi krátky s častými gramatickými chybami. V písomnej forme tvorí veľmi jednoduché druhy textov len s pomocou učiteľa. Žiak číta pomaly, nesúvislo a s prestávkami. Zrozumiteľnosť prejavu je ovplyvnená chybnou výslovnosťou a intonáciou.

(10)    Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka nie je schopný reagovať na podnet. Žiak číta veľmi pomaly a nesúvislo, nerozumie základným slovným spojeniam ani slovám. Pri písomnom prejave znemožňuje porozumenie množstvo gramatických chýb. Výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nedokáže vôbec odpovedať na otázky ani s pomocou učiteľa. Zlá výslovnosť a intonácia úplne narúšajú zrozumiteľnosť prejavu.

(11)    Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni A2 klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 12 až 16 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.

(12)     Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni cudzieho jazyka má osvojenú príslušnú slovnú zásobu, naučenými krátkymi slovnými spojeniami správne reaguje na základné komunikačné situácie a je schopný primerane nadviazať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu. Obsah prejavu je jednoduchý v dôsledku limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ale zrozumiteľný a plynulý. Reč je jasne a zreteľne formulovaná. Žiak sa aktívne zapája do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú. Písomný prejav je jednoduchý a gramaticky správny. Žiak správne rozumie informáciám v krátkych zvukových záznamoch, správne chápe jednoduché pokyny a dokáže na ne zareagovať. Žiak rozumie prečítanému textu, vie vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch, vybrať z nich potrebné informácie a z kontextu dokáže pochopiť i význam niektorých neznámych slov.

(13)    Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni cudzieho jazyka má primerane osvojenú príslušnú slovnú zásobu, na základe ktorej je schopný takmer vždy správne reagovať na podnety v základných komunikačných situáciách a primerane nadviazať a udržiavať základnú spoločenskú konverzáciu. Žiakov prejav je zrozumiteľný, prerušovaný občasnými krátkymi prestávkami, spôsobenými menšími lexikálnymi a gramatickými nedostatkami. Žiak je aktívnym účastníkom komunikácie, drobné gramatické nedostatky neovplyvňujú zrozumiteľnosť jeho výpovede. Písomný prejav je jednoduchý a stručný, prípadné nedostatky v slovnej zásobe žiaka neprekážajú pri jeho zrozumiteľnosti. Žiak takmer vždy správne chápe a reaguje na pokyny krátkeho zvukového záznamu, rozumie slovným spojeniam a výrazom, vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného života. Žiak chápe konkrétnu informáciu v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do styku.

(14)    Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni cudzieho jazyka reaguje na základné komunikačné situácie, je však málo aktívny. Nevyužíva v plnej miere príslušnú slovnú zásobu a zrozumiteľnosť jeho prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky, spôsobené jazykovými nedostatkami. Žiak používa nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Obsah výpovede je zväčša primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru pomoc učiteľa. Žiak nedokáže vždy porozumieť zvukovému záznamu a v dôsledku toho neadekvátne reaguje na pokyny. Písomný prejav je poznačený častými gramatickými nedostatkami, zrozumiteľnosť výpovede však zostáva zachovaná. Žiak dokáže pochopiť krátke jednoduché texty.

(15)    Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni cudzieho jazyka dokáže reagovať na základné komunikačné situácie len s pomocou učiteľa, do jednoduchej komunikačnej diskusie sa takmer nezapája. Povinnú slovnú zásobu ovláda obmedzene, nedokáže primerane používať krátke slovné spojenia. Zrozumiteľnosť prejavu je značne narušená dlhými prestávkami, nesúvislými vetami a nesprávne použitými lexikálnymi prostriedkami. V písomnom prejave len s ťažkosťami dokáže podať informáciu, pričom zrozumiteľnosť sa stráca i v dôsledku častých gramatických nedostatkov. Žiak má problém porozumieť krátku zvukovú nahrávku a často nesprávne reaguje na pokyny. Žiak len sčasti dokáže porozumieť jednoduchému textu.

(16)    Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni cudzieho jazyka nie je schopný reagovať na podnet, na základné komunikačné frázy nedokáže odpovedať ani s pomocou učiteľa. Žiak si neosvojil základnú slovnú zásobu, v dôsledku čoho nie je schopný vytvoriť písomný text. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu. Pri zvukovom zázname nie je schopný porozumieť krátkym pokynom. Čitateľská kompetencia absentuje.

(17)    Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B1 klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 18 až 22 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.

(18)    Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo prečítaného textu. Dokáže zachytiť logickú štruktúru textu a vyhľadať v ňom špecifické a detailné informácie. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa bežného života v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť myšlienky či opísať problémy so značnou dávkou precíznosti. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže zrozumiteľne napísať súvislý prejav na témy z každodenného života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne používa primerané lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar.

(19)    Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je celistvá a zámer výpovede jasný. V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych komunikačných situáciách takmer vždy jazykovo správne, používa primeranú slovnú zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv materinského jazyka na intonáciu a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu.

(20)    Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu. Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je čiastočne adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej miery aj obhájiť vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu.

(21)    Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu.

(22)    Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s pomocou učiteľa. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, ako aj množstvo gramatických chýb, bránia porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať.

(23)    Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B2 klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 24 až 28 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.

(24)    Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a téme primeranú bohatú slovnú zásobu. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné. Obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) zodpovedajú téme, v prípade, že žiak nedokáže niečo/niekoho pomenovať, dokáže chýbajúce výrazy nahradiť opisnou formou. Žiak vie presvedčivo argumentovať, obhajovať prezentované názory a uvádzať protiargumenty. Výpoveď je takmer gramaticky správna.

(25)    Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je celistvá a zámer výpovede jasný. Používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne jazykové prostriedky. Prerušuje len zriedkavo svoj prejav kratšími prestávkami, ktoré sú spôsobené menšími jazykovými nedostatkami. Vplyv materinského jazyka na intonáciu a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Slovná zásoba je primeraná a žiak väčšinou vyjadrí chýbajúce slová vhodným výrazom. Žiak dokáže argumentovať a zaujať stanovisko k odlišnému názoru. Ojedinelé gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu.

(26)    Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu, nedostatky v používaní jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu. Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je primeraná, ale nie vždy adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej miery aj obhájiť, vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu.

(27)    Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu.

(28)    Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani pomocou učiteľa. Používa nevhodnú slovnú zásobu a závažné chyby bránia porozumeniu. Nie je schopný vyjadriť sa samostatne a súvislo. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. Množstvo gramatických chýb znemožňuje porozumenie.

10.6    Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť


10.6.1  Klasifikácia predmetov dejepis a občianska náuka

(1)        Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami:

a)      celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované rozumové a motorické činnosti,

b)      schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote,

c)      schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,

d)     aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,

e)      výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,

f)       schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy,

g)      kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa učiť a schopnosť spolupráce.

(2)        Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.

(3)        Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti presne a úplne a rozumie vzťahom medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický prejav je presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie jasne a pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine.

(4)        Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí ojedinelé medzery a rozumie vzťahom medzi nimi. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností prejavuje nepresnosti, tie však vie s pomocou učiteľa korigovať. Samostatne alebo na základe menších podnetov učiteľa aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine.

(5)        Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií osvojených poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. Závažnejšie nepresnosti a chyby dokáže s pomocou učiteľa korigovať. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický prejav je menej estetický. K požadovaným záležitostiam vie menej pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pod dohľadom pedagóga samostatne pracovať. Má priemerne rozvinuté zručnosti práce v skupine.

(6)        Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácii osvojených poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závažných chýb. Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický prejav je menej estetický. Závažné nedostatky a chyby dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. K požadovaným záležitostiam nevie pohotovo zaujať postoj a s problémami vyjadruje vlastné stanovisko. Pri samostatnom štúdiu má žiak vážne problémy. Nemá dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce.

(7)        Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si požadované poznatky, fakty, definície a zákonitosti neosvojil. Trvale má závažné nedostatky vo vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností. Nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy kvôli chýbajúcim vedomostiam a zručnostiam. Jeho písomný a ústny prejav je nevyhovujúci. K požadovaným záležitostiam nevie zaujať postoj a nie je schopný vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa. Nezapája sa do práce v skupine.

 

10.7    Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a príroda


10.7.1  Klasifikácia predmetov biológia a ekológia

(1)        Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami:

a)      kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,

b)      kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov,

c)      schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, prípadne teórií,

d)     schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach pri experimentoch,

e)celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií,

f)       aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,

g)      presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,

h)      kvalita výsledkov činnosti,

i)        osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť.

(2)        Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.

(3)        Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni.

(4)        Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni.

(5)        Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.

(6)        Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.

(7)        Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.

10.8    Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami


10.8.1  Klasifikácia predmetu matematika

(1)        Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v matematike sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami:

a)      celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností,

b)      schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä praktických,

c)      schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach na riešenie problémových úloh, príp. projektov,

d)     aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,

e)      schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj prostredníctvom informačných a komunikačných technológii,

f)       schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať,

g)      kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,

h)      kvalita výsledkov činnosti,

i)        schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce,

j)        pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať,

k)      osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť.

(2)        Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.

(3)        Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, aktívne pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, i mimo nich (projekty, predpríprava na skupinovú prácu), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, k danej problematike pohotovo vyhľadáva informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na veľmi kvalitnej úrovni, svoj postoj k danej problematike zaujíma bez obáv, vlastné stanovisko vyjadruje presne, vecne a konštruktívne, nemá problém diskutovať a argumentovať na danú tému, myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť, výsledky jeho činností sú veľmi kvalitné, vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je spracovaná na vysokej estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje so všetkými členmi skupiny, vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie vždy, účinne si osvojuje a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť.

(4)        Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak samostatne, prípadne len s nepatrnými podnetmi vyučujúceho, uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie (využitím známych postupov a metód), aktívne pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, menej aktívne mimo nich (projekty), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na pomerne kvalitnej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné stanovisko vyjadruje vecne a konštruktívne, diskutuje a argumentuje na danú tému, myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť, výsledky jeho činností sú kvalitné, vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je spracovaná na estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje s členmi skupiny (nie však so všetkými), vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie často, nie však vždy, osvojuje si a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť.

(5)        Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, akosvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh uplatňuje samostatne, občas potrebuje usmernenie vyučujúceho, zadané úlohy (aj problémové) vie riešiť pomocou známych postupov a metód, k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje so záujmom, ale potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty), k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na priemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, diskutuje, ale neargumentuje na danú tému, jeho myslenie je takmer vždy správne, tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho, výsledky jeho činností sú dobré, vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa gramaticky správne, v štylistike sa vyskytujú malé nedostatky, prezentácia je spracovaná na priemernej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupráca s členmi skupiny je na nízkej úrovni, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, málokedy prednesie svoj názor, vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť.

(6)        Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh uplatňuje iba za aktívnej pomoci vyučujúceho, zadané úlohy vie riešiť len pomocou známych postupov a metód, ktorým rozumie len čiastočne, ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché zručnosti, k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje s nízkym záujmom, potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty), k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, nevie ich však spracovať, len skopírovať na podpriemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj zriedka, vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, na danú tému diskutuje málokedy, jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé, výsledky jeho činností sú podpriemerné, vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa čiastočne správne, prezentácia je spracovaná na podpriemernej úrovni, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, zriedka prednesie svoj názor, s ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť.

(7)        Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti si neosvojil, má v nich závažné nedostatky, zadané úlohy nevie riešiť ani s pomocou vyučujúceho, k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje bez záujmu, na úlohách mimo vyučovacích hodín (projekty) sa nezúčastňuje, k danej problematike nevie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vlastné stanovisko nevie vyjadriť, diskusií sa nezúčastňuje, jeho logika myslenia je na nízkej úrovni a neprejavuje samostatnosť v myslení, výsledky jeho činností sú nedostatočné, vlastné výsledky práce prezentuje len s pomocou vyučujúceho alebo spolužiakov, jeho ústny aj písomný prejav je slabý, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, nevie vyjadriť svoj názor, s veľkými ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť.
 

10.8.2  Klasifikácia predmetu informatika

(1)        Pri klasifikácii výsledkov v  informatike sa v súlade s požiadavkami vzdelávacích štandardov hodnotí:

a)      schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov a v prípade potreby aj nástrojov informačných a komunikačných technológií pri riešení rôznych úloh, schopnosť argumentovať a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov,

b)      schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších úloh, zovšeobecňovaním iných postupov, analógiou, modifikáciou, kontrolou správnosti riešenia, nachádzaním a opravou chýb,

c)      schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy,

d)     schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, demonštrovať použitie princípov a pravidiel na riešenie úloh, na vyhľadávanie a usporiadanie informácií, prezentovať informácie a poznatky,

e)      porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, prezentovať najmä pomocou zodpovedajúcich nástrojov informačných a komunikačných technológií,

f)       schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine žiakov.

(2)        V predmete informatika učiteľ nehodnotí postoje žiaka, ale úroveň jeho znalostí. Postoje u žiaka je dôležité formovať, je dôležité o nich slobodne diskutovať a preto sa nemôžu premietnuť do celkovej klasifikácie.

(3)        V predmete informatika treba u žiakov rozvíjať aj ich schopnosti kooperácie a komunikácie. Žiaci sa majú pri riešení zadania naučiť spolupracovať v skupine, majú zostaviť plán práce, špecifikovať rozdelenie úlohy na menšie problémy, distribuovať ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť menšie problémy, zhromaždiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom referovať a pod.

(4)        Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v informatike klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 5 až 9 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.

(5)        Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadané úlohy a problémové úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení aj náročnejších úloh. Dokáže posudzovať, porovnávať a vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie. Myslí logicky správnea dokáže jasne interpretovať nadobudnuté vedomosti. Jeho ústny aj písomný prejav je  pohotový s bohatou slovnou zásobou. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať samostatne. Grafický prejav je spravidla estetický a zrozumiteľný.

(6)        Stupeň 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadania a problémové úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Samostatne uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáže analyzovať a syntetizovať nadobudnutévedomosti. Dokáže prevažne samostatne vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie. Myslí logicky správne  a dokáže  interpretovať nadobudnuté vedomosti Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na dobrej úrovni. Grafický prejav je spravidla estetický a jasný.

(7)        Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak vie zadania riešiť pomocou známych postupov a metód. S pomocou učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáže, spracovať, upraviť a zaznamenať, zistiť informácie. Dokáže  s pomocou interpretovať nadobudnuté vedomosti. Jeho ústny aj písomný prejav je  správny a výstižný s bežnou slovnou zásobou. Grafický prejav je  priemerne estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na priemernej úrovni.

(8)        Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak žiak ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché zručnosti. Postupom riešenia zadania rozumie len čiastočne.S pomocou učiteľa vie zistiť a zaznamenať základné informácie a vyriešiť väčšinu jednoduchých zadaní. Vyjadruje sa jednoducho. Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nízku úroveň. Výsledky jeho činnosti a jeho grafický prejav sú podpriemerné. Svoje znalosti a zručnosti vie vysvetliť a prezentovať na podpriemernej úrovni.

(9)        Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak žiak nie je schopný riešiť zadania a úlohy. V predmete informatika nemá ani základné zručnosti z práce s informačných a komunikačných technológií, nerozumie princípom fungovania týchto technológií. Žiak si osvojil len veľmi nízku úroveň štandardu. Nedokáže samostatne získať a zaznamenať základné informácie. Dokáže riešiť len najjednoduchšie úlohy. Osvojené vedomosti a zručnosti nestačia na to, aby ich žiak dokázal využívať ani s pomocou učiteľa.

10.9    Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb


10.9.1  Klasifikácia predmetu telesnáa športová výchova

(1)        Za najdôležitejšie pri hodnotení a klasifikácii žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje nielen to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho, či pociťoval z nej radosť a potešenie,  či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. Preto za základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považujú:

a)      posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie,

b)      rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka,

c)      proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a teoretických vedomostí.

(2)        Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na základe dlhodobého sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v školskej i mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov v telesnej výchove a športe posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i pomocné vedomostné testy. Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti sa odporúča používať batérie somatometrických a motorických testov. Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programov používa učiteľ pomocné posudzovacie škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava sa štandardov.

(3)        Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, aké sa na škole používa aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa však priebežne počas vyučovania využívať najmä slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady a nedostatky žiakov a pre mnohých je dôležitým a často aj silnejším motivačným činiteľom.

(4)        Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete sa klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 5 až 9 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. Žiakovi, ktorý na základe lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov neabsolvoval pohybovú časť obsahu vyučovania za klasifikačné obdobie sa na vysvedčení uvedie „oslobodený/oslobodená“.

(5)        Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Jeho pohybová výkonnosť a zdatnosť má stúpajúcu tendenciu. Má kladný vzťah k pohybovým aktivitám. Angažuje sa v aktivitách na vyučovacej hodine a v športových činnostiach v čase mimo vyučovania. Je disciplinovaný, kreatívny a dobre pripravený na vyučovanie.

(6)        Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je aktívny a dosahuje štandardnú úroveň pri osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Udržuje si pohybovú výkonnosť a zdatnosť. Zapája sa do pohybových aktivít. Na hodine je aktívny a disciplinovaný. Na vyučovacie hodiny, ktoré pravidelne aktívne absolvuje je dobre pripravený.

(7)        Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v pohybových činnostiach skôr pasívny a nedosahuje pri osvojovaní pohybových zručností takú úroveň, na ktorú má individuálne predpoklady. Neprejavuje záujem a snahu k zlepšeniu svojej výkonnosti a zdatnosti. Nezapája sa samostatne do činností v rámci hodiny a nezapája sa do športových činností mimo vyučovania. V príprave na vyučovanie sa vyskytujú nedostatky. Evidujú sa neodôvodnené absencie na pohybových aktivitách vo vyučovacích hodinách.

(8)        Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje ak je v prístupe k pohybovým činnostiam ľahostajný a pri osvojovaní pohybových zručností nedosahuje štandard napriek tomu, že má individuálne predpoklady. Neprejavuje záujem o zlepšenie svojho fyzického stavu a potrebných vedomostí. Je neaktívny, veľmi slabo pripravený na vyučovaciu hodinu. Veľmi často neodôvodnene vynecháva aktívnu časť vyučovania.

(9)        Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak výnimočne klasifikuje, ak je úplne ľahostajný k vyučovaniu, ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať do pohybových činností na vyučovacej hodine. Jeho pohybové zručnosti nedosahujú štandard a neprejavuje záujem o zlepšenie svojej fyzickej zdatnosti. Odmieta sa zapájať aj do kolektívnych činností. Veľmi často neodôvodnene vynecháva vyučovanie.

10.10  Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti odborné vzdelávanie


10.10.1  Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov teoretického vyučovania

(1)         Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického vyučovania sa v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotí:

a)      celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich,

b)      kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti,

c)      schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí,

d)     schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,

e)      kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,

f)       aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,

g)      dodržiavanie stanovených termínov,

h)      presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického prejavu,

i)        kvalita výsledkov činnosti,

j)        osvojenie účinných metód samostatného štúdia.

(2)         Výchovno-vzdelávacie výsledky v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického vyučovania sa klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.

(3)         Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.

(4)        Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty.

(5)        Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.

(6)         Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky.

(7)        Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.

 

10.10.2            Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov praktického vyučovania

(1)        Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch s prevahou praktického zamerania sa v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov stanovených v Školskom vzdelávacom programe Obchodnej akadémie Hlohovec hodnotí:

a)      vzťah k práci a k praktickým činnostiam,

b)      osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce,

c)      schopnosť spolupracovať pri riešení úloh,

d)     využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach,

e)      aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach,

f)       kvalita výsledkov činností,

g)      organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku,

h)      dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie,

i)        dodržiavanie stanovených termínov,

j)        hospodárne využívanie materiálov, energie, prekonávanie prekážok v práci,

(2)         Výchovno-vzdelávacie výsledky v odborných vyučovacích predmetoch v rámci praktického vyučovania sa klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.

(3)         Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sústavne prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Pohotovo, samostatne a tvorivo využíva získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Ovláda zručnosti, spôsobilosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy a učebné osnovy. Praktické činnosti vykonáva pohotovo, samostatne uplatňuje získané zručnosti a návyky. Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, dopúšťa sa len menších chýb, výsledky jeho práce sú bez závažných nedostatkov. Účelne si organizuje vlastnú prácu, udržuje pracovisko v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a aktívne sa stará o životné prostredie. Hospodárne využíva energiu.

(4)         Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Samostatne, ale menej tvorivo a s menšou istotou využíva získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Praktické činnosti vykonáva samostatne, v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné chyby. Výsledky jeho práce majú drobné nedostatky. Účelne si organizuje vlastnú prácu, pracovisko udržuje v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a stará sa o životné prostredie. Pri hospodárnom využívaní materiálu a energie robí malé chyby. Prekážky v práci prekonáva s občasnou pomocou.

(5)         Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak prejavuje vzťah k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu prevažne kladne, s menšími výkyvmi. S pomocou učiteľa uplatňuje získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach sa dopúšťa chýb. Výsledky práce majú nedostatky. Vlastnú prácu organizuje menej účelne, udržuje pracovisko v poriadku. Dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a v malej miere prispieva k tvorbe a ochrane životného prostredia. S pomocou učiteľa je schopný hospodárne využívať materiály a energiu. Prekážky v práci prekonáva s častou pomocou učiteľa.

(6)        Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Získané teoretické poznatky vie pri praktickej činnosti využiť len za sústavnej pomoci učiteľa. V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch sa dopúšťa väčších chýb. Vo výsledkoch práce má závažné nedostatky. Prácu vie organizovať za sústavnej pomoci učiteľa, menej dbá na poriadok pracoviska, dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a taktiež o životné prostredie. Porušuje zásady hospodárnosti využívania materiálu a energie. Prekážky v práci prekonáva len s pomocou učiteľa.

(7)        Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak neprejavuje záujem o prácu a jeho vzťah k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu nie je na potrebnej úrovni. Nevie ani s pomocou učiteľa uplatniť získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch má neakceptovateľné nedostatky. Pracovný postup nezvládne ani s pomocou učiteľa. Výsledky jeho práce sú nedokončené, neúplné, nepresné, nedosahujú ani dolnú hranicu predpísaných ukazovateľov. Prácu na pracovisku si nevie organizovať, nedbá na poriadok pracoviska. Neovláda predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a nedbá na ochranu životného prostredia. Nevyužíva hospodárne materiál a energiu.


10.11  Hodnotenie a klasifikácia správania

(1)        Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.

(2)        Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.

(3)        Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 až 7.

(4)        Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.

(5)        Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku.

(6)        Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb.

(7)        Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.

(8)        Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.


10.12  Opatrenia vo výchove

(1)        Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

(2)        Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ, alebo riaditeľ. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca štátnej správy v školstve alebo minister školstva Slovenskej republiky.

(3)        Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.

(4)        Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie nasledovne:

a)      napomenutie od triedneho učiteľa,

b)      pokarhanie od riaditeľa.

(5)        Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti

a)      podmienečné vylúčenie,

b)      vylúčenie.

(6)        Opatrenie vo výchove podľa odseku 5 možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky.

(7)        Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.

(8)        Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.

(9)        Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku 4 a odseku 5 písmeno a) sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.

(10)    V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa odseku 5 písm. a) určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku 5 písm. b).

(11)    Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku 4 písm. b) a podľa odseku 5 písm. a) sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.

(12)    Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne.


10.13  Celkové hodnotenie

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch a klasifikáciu jeho správania.


10.14  Komisionálne skúšky

(1)        Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak

a)      vykonáva rozdielovú skúšku,

b)      je skúšaný v náhradnom termíne,

c)      má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie; ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve,

d)     sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

e)      vykonáva opravné skúšky,

f)       vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,

g)      bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,

h)      koná praktickú skúšku a skúšku z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania a konzervatóriách,

i)        vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,

j)        vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

k)      vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní,

l)        školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie.

(2)        Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku alebo v druhom polroku v riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku žiak sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. b).

(3)        Žiak, ktorého prospech najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku je nedostatočný alebo ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. e).

(4)        Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov, po písomnom súhlase Ministerstva školstva Slovenskej republiky je hodnotený podľa pravidiel hodnotenia týchto programov.

(5)        Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky okrem skúšky podľa odseku 1 písm. c sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný.

(6)        Preskúšať žiaka podľa odseku 1 písm. c) možno len vtedy, ak v príslušnom klasifikačnom období ešte nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

(7)        O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písm. a) až k) rozhodne riaditeľka školy. Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní povoľuje riaditeľ školy.

(8)        Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z

a)      predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ;

b)      skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet,

c)      prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.

(9)        Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

(10)    Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje

a)      údaje identifikujúce žiaka,

b)      hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,

c)      návrh hodnotenia a klasifikácie žiaka.

10.15  Sebahodnotenie žiaka

Sebahodnotenie kľúčových kompetencií a vzdelávacích výstupov žiakov realizujeme hlavne formou dotazníkov, spravidla 2-krát do roka (prvý štvrťrok a tretí štvrťrok). Jednotlivé položky dotazníka vypracuje výchovná poradkyňa v spolupráci s predmetovými komisiami, jednotlivými učiteľmi, alebo odborníci z praxe. Pri sebahodnotení má žiak možnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj postojmi a vlastnosťami. Zvažuje svoje pozitíva a negatíva a uvažuje nad tým, kde sa dopustil chýb, aké sú príčiny jeho problémov, ako ich môže odstrániť a ako môže s nimi naďalej pracovať. Pri sebahodnotení žiakov môžeme používať techniku voľného písania. Písomné hodnotenie sa píše na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri vyhodnotení učiteľ pristupuje k žiakovi individuálne, nehodnotí pred triedou a dodržiava pedagogickú etiketu. Výsledky sebahodnotení žiakov môže ďalej využiť pri komunikácii s rodičmi žiaka.

 

 

10.16 Maturitná skúška

 

V Obchodnej akadémii Hlohovec je podmienkou získania úplného stredného odborného vzdelania na stupni ISCED 3A absolvovanie maturitnej skúšky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú spôsob ukončovania štúdia na stredných školách.

 

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu a úroveň pripravenosti absolventov na ich uplatnenie sa v povolaní a ich uchádzanie sa o ďalšie vzdelávanie.

 

Predmetom maturitnej skúšky je preukázať schopnosti žiakov ako:

 

a)       začleniť nadobudnuté poznatky do systému teoretických a praktických vedomostí, zručností a kompetencií

b)      ovládať kompetencie vyplývajúce z výkonových štandardov a schopností ich realizovať v pracovnom a mimopracovnom živote

c)       aplikovať a tvorivo využívať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie pri komplexnom riešení úloh a problémov

d)      komunikovať v slovenskom a vyučovacom jazyku ako podmienky ďalšej študijnej a pracovnej mobility,

e)       aktívne používať súčasné komunikačné a informačné technológie a získané informácie vedieť spracovať a použiť.

 

Maturitná skúška v Obchodnej akadémii Hlohovec sa skladá zo 4 predmetov:

 

-        slovenský jazyk a literatúra

-        cudzí jazyk

-        teoretická časť odbornej zložky

-        praktická časť odbornej zložky

 

Žiaci môžu vykonať aj dobrovoľnú maturitnú skúšku z ďalšieho predmetu.

 

Maturitná skúška má dve časti

 

a)       externú (test)       - slovenský jazyk

                                      - cudzí jazyk

 

b)      internú                - slovenský jazyk a literatúra (písomná a ústna forma)

                                      - cudzí jazyk (písomná a ústna formu)

                                      - teoretická časť odbornej zložky

                                      - praktická časť odbornej zložky

 

Predmetom odbornej zložky maturitnej skúšky je komplexný súbor odborných vyučovacích predmetov nášho školského vzdelávacieho programu.

 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je celoodborová, komplexná, nie predmetová a jej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov predovšetkým z odborných predmetov ekonomika, podnikateľské vzdelávanie, právo a makroekonómia.

 

Uplatňuje sa teda hľadisko akumulácie vedomostí viacerých obsahovo príbuzných odborných predmetov.

 

Jednotlivé maturitné témy sú rozdelené na tri časti – profilová časť, aplikačná oblasť, práca s odborným ekonomickým textom a ekonomickými informáciami. Zásadná profilová časť sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov odvodených od vzťahov a súvislostí k profilovým predmetom. V ďalších dvoch častiach sa uvádzajú všetky dôležité väzby a súvislosti doplňujúce profilový časť podtém tak, aby maturitná téma bola komplexná. Každá téma vychádza z výkonových štandardov pre odborné vzdelávanie, pričom je zabezpečené, aby výkonové štandardy uvedené v profile absolventa komplexne pokryli všetky témy teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky a praktické zručnosti a návyky z predmetov administratíva a korešpondencia, účtovníctvo, ECDL a ekonomické cvičenia pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru. Aj v praktickej časti odbornej zložky sa uplatňuje hľadisko akumulácie vedomostí, zručností a návykov viacerých odborných predmetov. Žiaci riešia komplexnú úlohu na počítačoch v odborných učebniach informatiky. Pri realizácii využívajú znalosti podvojného účtovníctva, kalkulácií, finančnej analýzy, spracovanie textu a úpravy písomností v textovom editore, ekonomických výpočtov a spracovania grafov v tabuľkovom procesore a práce s databázami.

 

Maturitná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom absolventov Obchodnej akadémie Hlohovec, ktorí vykonaním maturitnej skúšky získajú na jednej strane príslušný stupeň vzdelania, odbornú kvalifikáciu a kompetencie vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane možnosť ďalšieho vzdelávania. Získané maturitné vysvedčenie potvrdzuje v plnom rozsahu dosiahnutý stupeň vzdelania, kvalifikáciu a dosiahnuté kompetencie. 

 

Hodnotenie vzdelávacích výstupovbude založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku každej téme. Konkretizácia tém vrátane špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné a metodické pokyny budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať náš školský vzdelávací program. 

Pre hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá:

Stupeň hodnotenia

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu

 (prezentácia prejavu)

Výborný

*      Kontaktoval sa s poslucháčmi.

*      Rečníkovi bolo dobre rozumieť.

*      Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná.

*      Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené.

*      Slovná zásoba bola výrazovo bohatá.

*      Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety.

*      Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád.

*      Prejav bol výzvou k diskusii.

Chválitebný

*      Kontaktoval sa s poslucháčmi.

*      Rečníkovi bolo dobre rozumieť.

*      Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná.

*      Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené.

*      Slovná zásoba bola výrazovo bohatá.

*      Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety.

*      Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád.

*      Prejav mohol byť výzvou k diskusii.

Dobrý

*      Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi.

*      Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť.

*      Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku.

*      Príklady boli uplatnenie iba niekedy.

*      Slovná zásoba bola postačujúca.

*      Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety.

*      Dĺžka prejavu bola primeraná.

*      Prejav nebol výzvou k diskusii.

Dostatočný

*      Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi.

*      Rečníkovi bolo zle rozumieť.

*      Prejav nebol presvedčivý.

*      Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná.

*      Príklady boli nefunkčné.

*      Slovná zásoba bola malá.

*      Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety.

*      Dĺžka prejavu nezodpovedala téme.

Nedostatočný

*      Chýbal kontakt s poslucháčmi.

*      Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť.

*      Prejav nebol presvedčivý a zaujímavý.

*      Chýbala hlavná myšlienka.

*      Chýbali príklady.

*      Slovná zásoba bola veľmi malá.

*      Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna.

*      Dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný.

 

Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá:

 

Stupeň hodnotenia

Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Kritériá hodnotenia

Porozumenie téme

Porozumel téme dobre

V podstate porozumel

Porozumel s nedostatkami

Porozumel so závažnými nedostatkami

Neporozumel téme

Používanie odbornej terminológie

Používal

samostatne

Používal s malou pomocou

Vyžadoval si pomoc

Robil zásadné chyby

Neovládal

Vecnosť, správnosť a komplexnosť odpovede

Bol samostatný, tvorivý, pohotový, pochopil súvislosti

Bol celkom samostatný, tvorivý a pohotový

Bol menej samostatný, nekomplexný a málo pohotový

Bol nesamostatný, často vykazoval chyby, nechápal súvislosti

Bol nesamostatný, ťažkopádny, vykazoval zásadné chyby

Samostatnosť prejavu

Vyjadroval sa výstižne, súvisle a správne

Vyjadroval sa celkom výstižne a súvisle

Vyjadroval sa nepresne, niekedy nesúvisle, s chybami

Vyjadroval sa s problémami, nesúvisle, s chybami

Nedokázal sa vyjadriť ani s pomocou skúšajúceho

Schopnosť praktickej aplikácie teoretických poznatkov

Správne a samostatne aplikoval

Celkom správne a samostatne aplikoval

Aplikoval nepresne,  s problémami a s pomocou skúšajúceho

Aplikoval veľmi nepresne, s problémami a zásadnými chybami

Nedokázal aplikovať

Pochopenie praktickej úlohy

Porozumel úlohe dobre

V podstate porozumel

Porozumel s nedostatkami

Porozumel so závažnými nedostatkami

Neporozumel úlohe

Voľba postupu

Zvolil správny a efektívny postup

V podstate zvolil správny postup

Zvolil postup s problémami

Zvolil postup s problémami a s pomocou skúšajúceho

Nezvolil správny postup ani s pomocou skúšajúceho

Organizácia práce na pracovisku

Zvolil veľmi správnu organizáciu

V podstate zvolil dobrú organizáciu

Zvolil organizáciu s problémami

Zvolil organizáciu s problémami a s pomocou skúšajúceho

Nezvládol organizáciu

Kvalita výsledku práce

Pripravil kvalitný produkt/ činnosť

V podstate pripravil kvalitný produkt/ činnosť

Pripravil produkt/ činnosť s nízkou kvalitou

Pripravil produkt/ činnosť s veľmi nízkou kvalitou

Pripravil nepodarok

Dodržiavanie BOZP a hygieny pri práci

Dodržal presne všetky predpisy

V podstate dodržal všetky predpisy

Dodržal predpisy s veľkými problémami

Dodržal iba veľmi málo predpisov

Nedodržiaval predpisy

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky

 

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre maturitné skúšky. Budú v súlade so štandardom, ktorý predpisuje ŠVP a ďalšie platné predpisy. 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
  Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
 • Sekretariát: 033/7301640
  Riaditeľka : 033/7320584
  Hospodársky úsek: 033/7320576
  Jedáleň: 033/7301499
  Mail: oahc@zupa-tt.sk
  Web: www.oahlohovec.edupage.sk

Fotogaléria